UGOVORNA ZABRANA NATJECANJA S POSLODAVCEM

Što je ugovorna zabrana natjecanja

Poslodavac i Radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojim se natječe s poslodavcem.

Rok na koji se ugovara

Ugovorna zabrana utakmice zaključuje se na vrijeme od najduže dvije godine od dana prestanka radnog odnosa.

Ako stranke ugovore trajanje zabrane natjecanja duže od dvije godine, ugovorna zabrana obvezivala bi ugovorne strane samo dvije godine, a dio ugovorne odredbe kojom se ugovara duže razdoblje od dvije godne bio bi ništav.

Kada ne obvezuje radnika

Ugovorna zabrana natjecanja ne obvezuje radnika ako cilj iste nije zaštita opravdanih interesa poslodavcaili ako se njima, s obzirom na područje, vrijeme i cilj zabrane,a uodnosu na opravdane poslovne interese poslodavca, nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika.

Cilj nije radniku onemogućiti rad, već samo rad kod poslodavca koji predstavlja konkurenciju bivšem poslodavcu.

Naknada

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je poslodavac ugovorom preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Naknadu je poslodavac dužan isplatiti najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

U praksi se pojavilo pitanje je li poslodavac dužan isplaćivati naknadu plaće ako se radnik za vrijeme trajanja zabrane natjecanja zaposli kod poslodavca koji nije u tržišnom natjecanju s ranijim poslodavcem. Odgovor je da u tom slučaju postoji obveza Poslodavca na isplatu naknade. Smatra se da ako je radnik vezan zabranom natjecanja, to ne znači da tijekom razdoblja važenja zabrane mora biti nezaposlen.

Ugovorna kazna

Ugovorom se može predvidjeti kazna za radnika koji prekrši zabranu natjecanja tj. koji  se zaposli kod poslodavca za koga bivši poslodavac smatra da mu je konkurencija na tržištu ili ako radnik osnuje vlastito društvo s istim ili sličnim djelatnostima. Kazna se određuje u konkretnom novčanom iznosu odnosno u visini nekoliko plaća koju je radnik ostvarivao kod bivšeg poslodavca.

Prema odredbi članka 106. ZR-a ugovorna se kazna može ugovoriti i za slučaj da poslodavac ne preuzme obvezu isplate naknade plaće za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja, ako je u vrijeme sklapanja takvog ugovora radnik primao plaću veću od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

U tom slučaju, ako je za slučaj nepoštivanja ugovorne zabrane natjecanja predviđena samo ugovorna kazna, poslodavac može, u skladu s općim propisima obveznoga prava, tražiti samo isplatu te kazne, a ne i ispunjenje obveze ili naknadu veće štete.

Konkurentska djelatnost

Odgovor na to pitanje u konkretnom slučaju daje sud pred kojim se vodi postupak.

Zabrana se može odnositi samo na druga društva odnosno poslovne subjekte koji su stvarna konkurencija sadašnjem poslodavcu.

Bitno je nude li novi i bivši poslodavac na tržištu iste proizvode i usluge, te je odlučno stvarno stanje a ne ono prema sudskom registru.

Na pitanje vrijedi li zabrana natjecanja s poslodavcem i za zapošljavanje u inozemstvu, bio bi da ako poslodavac posluje i izvan granica RH, tada ta obveza veže radnika i na tržištima na kojima posluje poslodavac.

Prestanak ugovorna zabrana utakmice

Do prestanka dolazi u slučaju:

  • izvanrednog otkaza kojeg daje radnik zbog skrivljenog ponašanja poslodavca, ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti ako u roku od mjesec dana od dana prestanka ugovora o radu radnik pisano izjavi da se ne smatra vezanim tim ugovorom.
  • Otkaza kojeg daje poslodavac bez opravdanog razloga – osim ako u roku od 15 dana od otkaza ugovora obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati zakonom predviđenu naknadu
  • Odustanka poslodavca od ugovorne zabrane natjecanja pisanom izjavom – odustanak se može dati samo pisanim putem. U tom slučaju poslodavac nije u obvezi plaćati naknadu nakon isteka roka od tri mjeseca od dana dostave radniku pisane obavijesti o odustanku od ugovorne zabrane natjecanja.
  • Sporazumom poslodavca i radnika – sporazum se sklapa zasebno ili u okviru sporazumnog raskida ugovora o radu

Razlika zakonske zabrane i ugovorne zabrane natjecanja

Zakonska zabrana natjecanja traje za vrijeme trajanja radnog odnosa dok ugovorna zabrana natjecanja vrijedi isključivo nakon prestanka ugovora o radu.

Zakonska zabrana natjecanja odnosi se na svaki radni odnos bez potrebe posebnog ugovaranja, a ugovorna zabrana natjecanja mora se izričito ugovoriti.

Na što paziti

Ako se zaključuje ugovor o radu koji sadrži ugovornu zabranu natjecanja, može se pregovarati o iznosu naknade koju će bivši poslodavac isplaćivati za vrijeme trajanja zabrane natjecanja. Zakonom je propisan minimalni iznos naknade, ali nema zapreke da se u pregovorima taj iznos ne ugovori u bitno većem iznosu.

Može se pregovarati i o ugovornoj kazni u slučaju kršenja zabrane natjecanja, i to o njezinoj visini odnosno da bude ugovorena u razumnom iznosu, a može se pregovarati da ugovorna kazna uopće ne bude dio ugovora.

Isto je tako dobro unaprijed utvrditi tko zapravo predstavlja konkurente poslodavcu.

Autor: Petar Petrić, Attorney at Law, Petrić & Kajić Law Firm LLC,

[email protected] www.petric-kajic.hr