POSLOVNI UDJELI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU KAO BRAČNA STEČEVINA

Što je bračna stečevina

To je ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom ili koja potječe iz imovine stečene radom, pod uvjetom da je stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice.

U bračnu stečevinu ulazi i poslovni udjel odnosno prava iz poslovnog udjela u trgovačkom društvu ako je stečen radom ili ako potječe iz te imovine koja je stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice.

Što je vlastita imovina bračnog druga

Osim bračne stečevine na koju se primjenjuje pravni sustav suvlasništva, bračni drug može imati i vlastitu imovinu. To je ona imovina koju je bračni drug stekao na temelju različitom od rada (nasljeđivanje, darovanje i dr.), autorsko djelo, kao i ona imovina koju je imao u trenutku sklapanja braka. Dakle, bračni drugovi pored bračne stečevine mogu mati i vlastitu imovinu.

Što je poslovni udjel u trgovačkom društvu

Temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću podijeljen je na poslovne udjele. Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala.

Poslovnim udjelom smatra se ukupnost prava i obveza koja pripada određenom članu trgovačkog društva – društva s ograničenom odgovornošću, na temelju uplaćenog uloga prilikom osnivanja društva ili povećanja temeljnog kapitala.

Poslovni udjel nije stvar nego prava i obveze člana društva. Kada netko stječe poslovni udjel ne stječe imovinu društva, već članska prava (upravljačka i imovinska prava).

Upravljačka prava su pravo sudjelovanja na skupštini društva, pravo na obaviještenost, pravo glasa i dr., a imovinska prava su pravo na udio u dobitku, pravo prvenstva prilikom preuzimanja uloga pri povećanju temeljnog kapitala, pravo na otpremninu za povučeni poslovni udjel, pravo na vraćanje uplaćenog uloga u slučaju smanjenja temeljnog kapitala društva, pravo na isplatu ostatka nakon provedene likvidacije ili pri okončanju stečajnog postupka.

Kako podijeliti bračnu stečevinu – poslovni udjel

Uobičajeno je da poslovni udjeli stečeni za vrijeme trajanja bračne zajednice, formalno glase na osobu jednog bračnog druga, mada su njihov stvarni vlasnik oba bračna druga. Dakle, bračni drug koji za vrijeme trajanja bračne zajednice stekne poslovni udjel u trgovačkom društvu (d.o.o.), zapravo je stekao 1/2 tog poslovnog udjela, a drugi bračni drug je stekao drugu polovicu.

Bračna stečevina može se podijeliti na slijedeće načine:

Sporazumom u pregovorima – podjela bračne stečevine moguća je na način da se bračni drugovi sporazume oko diobe bračne stečevine pa se tako mogu dogovoriti i oko poslovnog udjela. Sporazum se može postići međusobnim pregovorima bračnih drugova i njihovih savjetnika u pregovorima.

Sporazumom u medijaciji/mirenju – nakon neuspjelih pregovora, a prije pokretanja sudskog postupka ali i za vrijeme njegova trajanja, bračnim drugovima stoji na raspolaganju iznimno efikasan način rješavanja spora – mirenje odnosno medijacija. To je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji strankama pomažu postići sporazum odnosno nagodbu, bez ovlasti i mogućnosti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Postupak medijacije je jedna od mogućnosti rješenja problema i to kako prije pokretanja postupka, tako i tijekom cijelog parničnog postupka, pa čak i nakon izjavljivanja pravnog lijeka u parničnom postupku. On je potpuno dobrovoljan i upravo ta činjenica, kao i činjenica da ih kroz razgovore i pregovore vodi medijator koji je posebno obučen i raspolaže potrebnim znanjima i vještinama za pomoć u rješavanju sukoba, jamči visok stupanj izgleda da se spor riješi sporazumom. Uz to, svakoj od stranaka u postupku medijacije na raspolaganju može biti i njezin odvjetnik, što osobito ako i on raspolaže potrebnim znanjima za savjetovanje u medijaciji, pruža dodatnu mogućnost za postizanje pozitivnog rezultata rješenja spora.

U sudskom postupku – u slučaju kada se sporazum ne postigne, bračnom drugu koji nije upisan kao član nekog društva, preostaje jedino sudski postupak pred nadležnim sudom radi ostvarivanja njegovih prava. U slučaju pokretanja sudskog postupka, tužitelj je bračni drug koji tvrdi da je poslovni udjel u trgovačkom društvu predmet bračne stečevine, a tuženik je drugi bračni drug koji je upisan kao imatelj poslovnog udjela.

Tužbeni zahtjev u ovakvim parnicama trebao bi sadržavati dva osnovna zahtjeva:

(1) utvrđenje da je određeni poslovni udjel određenog nominalnog iznosa u trgovačkom društvu bračna stečevina i

(2) da je tužitelj ovlaštenik na tom poslovnom udjelu.

Sudski postupak je, gledajući po kriterijima efikasnosti i vremenskog trajanja ali i razine konfrontacije, često vrlo težak za stranke odnosno suprotstavljene strane i vrlo često niti nakon dugogodišnjeg vođenja ne daje rezultate koje su stranke očekivale pri njegovom pokretanju.

Bračni ugovor i poslovni udjeli

Premda se u svakodnevnom govoru može čuti termin predbračni ugovor, koji najčešće koristi anglosaksonski pravni sustav (pre-nuptial agreement, premartial agreement, skraćeno pre-nup), naše zakonodavstvo ne poznaje pojam predbračni ugovor već se koristi terminom bračni ugovor.

Sklapanje bračnog ugovora je mogućnost koja suvremena zakonodavstva, uključujući i hrvatsko od 1998. godine, pružaju bračnim drugovima.

Bračni ugovor definira se kao pravni posao nevjeste i ženika ili bračnih drugova o uređenju imovinskopravnih odnosa na postojećoj ili budućoj imovini što uključuje i poslovne udjele u trgovačkom društvu. Bračni drugovi su pri tome potpuno autonomni u uređivanju svojih imovinskih odnosa.

Bračni ugovor mogu sklopiti i izvanbračni drugovi kao i istospolni partneri.

Bračni se ugovor može sklopiti prije sklapanja braka ili tijekom njegova trajanja. Ako se sklapa prije sklapanja braka, onda ugovor ima odgodni učinak. To znači da bračni ugovor sklopljen prije braka počinje proizvoditi pravne učinke tek sklapanjem braka između ugovornih strana.

Bračni se ugovor sklapa u pisanom obliku, a potpisi ugovornih strana moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika.

Bračni ugovor može biti promijenjen u svako vrijeme suglasnom voljom ugovornih strana, te se može sklopiti novi bračni ugovor ili izmjeniti postojeći.

U odnosu na poslovni udio, bračni ugovor ima svoj učinak trenutkom upisa istog u odgovarajući sudski registar. Radi veće pravne sigurnosti je dobro da se ugovorne strane obrate iskusnom profesionalcu, odvjetniku, koji će im prema njihovom dogovoru sastaviti bračni ugovor.

Prema tome, ukoliko je poslovni udio stečen za vrijeme trajanja bračne zajednice, isti predstavlja bračnu stečevinu, te su stoga oba bračna druga ovlaštenici na poslovnom udjelu, s tim da oni mogu prava iz udjela ostvarivati samo zajedno. Ipak, da bi to bilo vidljivo i trećima, za navedeno će biti potreban upis i drugog bračnog druga kao ovlaštenika u sudski registar.

Koji je smisao sklapanja bračnog ugovora

Smisao sklapanja bračnog ugovora je višestruki. Oni koji su već prošli kroz jedan razvod znaju koliko težak može biti postupak razvoda. Mnogi koji ulaze u drugi brak nastoje osigurati da imovina dobivena iz prethodnog braka bude zaštićena. Uz to, bračni ugovor može pomoći u zaštiti financijskih interesa djece iz tog prvog braka.

Slično tome, ako jedan ili oba supružnika imaju djecu iz prethodne veze, tada je za mnoge  dobra ideja da se sklopi bračni ugovor. Njime se može osigurati da određena imovina bude zaštićena i da bude izdvojena kao buduće nasljedstvo njihove djece te da ne podliježe podjeli imovine ako se razvod dogodi.

Imovina stečena prije braka uglavnom je izuzeta od podjele, ali je u praksi često teško odrediti što je stečeno prije braka, a upravo bračni ugovor može pomoći u određivanju koja imovina pripada supružniku, čime se osigurava da se ta imovina ne stopi s ostalom imovinom.

Iako je poželjno povjerenje među partnerima u svim segmentima njihovog života, pa tako i u imovinskom, prednost međusobnog uređenja imovinskih odnosa putem bračnog ugovora naročito dolazi do izražaja u trenucima prestanka braka ili zajednice na način da postojanje bračnog ugovora svakako može pridonijeti mirnijem razvodu odnosno prestanku izvanbračne ili istospolne zajednice, čime se izbjegavaju dugotrajni sporovi i visoki sudski troškovi vezani za imovinskopravne sporove koji su posljedica takvih razvoda.

Autor: Petar Petrić, Attorney at Law, Petrić & Kajić Law Firm LLC,

[email protected] www.petric-kajic.hr