UGOVORNA ZABRANA NATJECANJA S POSLODAVCEM

Poslodavac i Radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojim se natječe s poslodavcem.

Na koje vrijeme se ugovara

Ugovorna zabrana utakmice zaključuje se na razdoblje od najduže dvije godine od dana prestanka radnog odnosa.

Ako stranke ugovore trajanje zabrane natjecanja duže od dvije godine, ugovorna zabrana obvezivala bi ugovorne strane samo dvije godine, a dio ugovorne odredbe kojom se ugovara duže razdoblje od dvije godne bio bi ništav.

Kada ne obvezuje radnika

Ugovorna zabrana natjecanja ne obvezuje radnika ako cilj iste nije zaštita opravdanih interesa poslodavcaili ako se njima, s obzirom na područje, vrijeme i cilj zabrane,a uodnosu na opravdane poslovne interese poslodavca, nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika.

Cilj nije generalno radniku onemogućiti rad, već samo rad kod poslodavca koji predstavlja konkurenciju bivšem poslodavcu. Nije moguće ugovoriti opću zabranu zapošljavanja jer bi ista bila suprotna pravu na rad i slobodi rada.

Naknada u slučaju ugovorne zabrane natjecanja

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je poslodavac ugovorom preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Naknadu je poslodavac dužan isplatiti najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

U praksi se pojavilo pitanje je li poslodavac dužan isplaćivati naknadu plaće ako se radnik za vrijeme trajanja zabrane natjecanja zaposli kod poslodavca koji nije u tržišnom natjecanju s ranijim poslodavcem. Odgovor na ovo pitanje bio bi pozitivan, dakle u tom slučaju postoji obveza Poslodavca na isplatu naknade. Smatra se da ako je radnik vezan zabranom natjecanja, to ne znači da tijekom razdoblja važenja zabrane mora biti nezaposlen.

Ugovorna kazna za slučaj kršenja ugovorne zabrane natjecanja

Ugovorom se može predvidjeti kazna za radnika koji prekrši zabranu natjecanja tj. koji  se zaposli kod poslodavca za koga bivši poslodavac smatra da mu je konkurencija na tržištu ili ako radnik osnuje vlastito društvo s istim ili sličnim djelatnostima. Kazna se određuje u konkretnom novčanom iznosu odnosno u visini nekoliko plaća koju je radnik ostvarivao kod bivšeg poslodavca.

Prema odredbi članka 106. ZR-a ugovorna se kazna može ugovoriti i za slučaj da poslodavac ne preuzme obvezu isplate naknade plaće za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja, ako je u vrijeme sklapanja takvog ugovora radnik primao plaću veću od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

U tom slučaju, ako je za slučaj nepoštivanja ugovorne zabrane natjecanja predviđena samo ugovorna kazna, poslodavac može, u skladu s općim propisima obveznoga prava, tražiti samo isplatu te kazne, a ne i ispunjenje obveze ili naknadu veće štete.

Što je točno konkurentska djelatnost

Pojam je predmet različitog tumačenja sudske prakse a odgovor na to pitanje u konkretnom slučaju daje sud pred kojim bi se eventualno pokrenuo postupak.

Zabrana se može odnositi samo na druga društva odnosno poslovne subjekte koji su stvarna konkurencija sadašnjem poslodavcu. Jednom presudom Vrhovnog suda RH iz 2011. godine, sud je objasnio da je za postojanje tržišne utakmice bitno nude li trgovačko društvo kod kojeg je radnik prije radio i trgovačko društvo s kojim je radnik sklopio novi ugovor o radu, na tržištu iste proizvode i usluge i na taj se način natječu na tržištu.

Prema sudskim odlukama, pravno je odlučno nude li novi i bivši poslodavac na tržištu iste proizvode i usluge, pri čemu nije mjerodavan jedino upis identičnih djelatnosti u trgovačkom registru, već je odlučno stvarno stanje davanja istih proizvoda i usluga na tržištu tih djelatnosti iz kojeg bi proizlazilo jesu li ta društva u tržišnom natjecanju.

Nekad se postavlja pitanje vrijedi li zabrana natjecanja s poslodavcem i za zapošljavanje u inozemstvu.  Odgovor na takvo pitanje bio bi da ako poslodavac posluje i izvan granica RH, tada ta obveza veže radnika i na tržištima na kojima posluje poslodavac. Međutim i tada je odlučno da li se radi o izravnom konkurentu čime bi se ugrozila tržišna pozicija ili ne.

Kada prestaje ugovorna zabrana utakmice

Do prestanka ugovorne zabrane utakmice dolazi u slučaju:

  • Izvanrednog otkaza radnika – ako radnik otkazuje ugovor o radu izvanrednim otkazom jer je poslodavac teško povrijedio obvezu iz ugovora o radu, ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti ako u roku od mjesec dana od dana prestanka ugovora o radu radnik pisano izjavi da se ne smatra vezanim tim ugovorom.
  • Otkaza poslodavca bez opravdanog razloga – ako poslodavac otkaže ugovor o radu a nema za to opravdan razlog, osim ako u roku od 15 dana od otkaza ugovora obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati zakonom predviđenu naknadu
  • Odustanka poslodavca od ugovorne zabrane natjecanja pisanom izjavom – odustanak se može dati samo pisanim pute. U tom slučaju poslodavac nije u obvezi plaćati naknadu nakon isteka roka od tri mjeseca od dana dostave radniku pisane obavijesti o odustanku od ugovorne zabrane natjecanja.
  • Sporazumom poslodavca i radnika – sporazum se sklapa zasebno ili u okviru sporazumnog raskida ugovora o radu

Razlika zakonske zabrane i ugovorne zabrane natjecanja

Zakonska zabrana natjecanja traje za vrijeme trajanja radnog odnosa dok ugovorna zabrana natjecanja vrijedi isključivo nakon prestanka ugovora o radu.

Zakonska zabrana natjecanja odnosi se na svaki radni odnos bez potrebe posebnog ugovaranja, a ugovorna zabrana natjecanja mora se izričito ugovoriti.

Na što treba paziti pri sklapanju ugovora

Ako se zaključuje ugovor o radu koji sadrži ugovornu zabranu natjecanja, može se pregovarati o iznosu naknade koju će bivši poslodavac isplaćivati za vrijeme trajanja zabrane natjecanja. Zakonom je propisan minimalni iznos naknade, ali nema zapreke da se u pregovorima taj iznos ne ugovori u bitno većem iznosu.

Nadalje, može se pregovarati o ugovornoj kazni u slučaju kršenja zabrane natjecanja, i to o njezinoj visini odnosno da bude ugovorena u razumnom iznosu, a može se pregovarati da ugovorna kazna uopće ne bude dio ugovora.

Ako se ugovara ugovorna zabrana utakmice, dobro je unaprijed utvrditi tko zapravo predstavlja konkurente poslodavcu.

Može se zaključiti da sve one ugovorne odredbe koje ugovorne strane ne smatraju važnim prilikom zaključivanja ugovora postaju izuzetno važne kada radnik odnosno poslodavac odluče prekinuti ugovorni odnos.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. [email protected] www.petric-kajic.hr