PREOBLIKOVANJE d.o.o.-a u d.d.

Svako trgovačko društvo može na temelju odluke odgovarajućeg organa društva promijeniti oblik i nastaviti djelovati kao društvo drugoga oblika. Promjena oblika u kojem društvo djeluje biti će moguća tek nakon što proteknu dvije godine od njegova upisa u sudski registar ili od upisa posljednje promjene oblika društva u sudskom registru. Međutim, navedeno ograničenje neće vrijediti u slučaju da se radi o promjeni oblika društva koje je upisano u sudski registar prije početka primjene Zakona o trgovačkim društvima.

Kada se konkretno društvo odluči na promjenu oblika, ne provodi se likvidacija društva. Međutim, moguće je provesti promjenu oblika i u slučaju kada je društvo već u postupku likvidacije, i to sve do likvidacijske faze početka diobe i isplate članovima ostatka likvidacijske mase koji preostane nakon što se podmire vjerovnici društva.

Ako je riječ pak o društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, neće biti moguće promijeniti oblik društva, izuzev u okviru provedbe stečajnog plana.

Nakon što u odnosu na određeno društvo bude provedeno preoblikovanje društva, ono će nastaviti djelovati kao ista pravna osoba ali drugog pravnog oblika te će se preoblikovanje društva upisati u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Postupak preoblikovanja

Za preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo biti će potrebno donijeti za to odgovarajuću odluku Skupštine društva te će se na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o trgovačkim društvima o izmjenama društvenog ugovora.

Prilikom donošenja odluke o preoblikovanju društva potrebno je uzeti u obzir odredbe društvenog ugovora kojima je eventualno propisano da se poslovni udjeli u predmetnom društvu s ograničenom odgovornošću mogu ustupiti samo uz suglasnost jednog ili više članova društva te će u tom slučaju biti potrebno pribaviti suglasnosti tih članova za provedbu preoblikovanja.

Ako bi se utvrdilo da je društvenim ugovorom zaista predviđeno da se poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću mogu ustupiti samo uz suglasnost jednoga ili više članova društva, nedostatak predviđenih suglasnosti članova će biti apsolutna prepreka za provedbu preoblikovanja društva.

Također, biti će potrebna suglasnost i drugih članova društva, ako oni kao članovi društva s ograničenom odgovornošću osim obveze uplate uloga imaju prema društvu i drugih obveza te ako prilikom preoblikovanja te obveze ne mogu ispuniti.

Dakle, Skupština društva donosi odluku o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo te su Zakonom o trgovačkim društvima propisani obvezni sastojci takve odluke. Tako je u Odluci o preoblikovanju potrebno navesti tvrtku odnosno naziv društva s ograničenom odgovornošću i tvrtku odnosno naziv dioničkoga društva, iznos temeljnoga kapitala, broj i nominalni iznos dionica, ako one glase na nominalne iznose, statut dioničkoga društva, imena i prezimena članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva, ovisno o tome kakav će sustav upravljanja dioničko društvo imate odnosno da li će imati članove uprave i nadzorni odbor ili će imati izvršne direktore i upravni odbor. Također, potrebno je navesti i imena i prezimena članova društva koji su glasovali za preoblikovanje.

U slučaju da je odlukom o preoblikovanju utvrđen nominalni iznos dionice veći od najnižeg propisanog iznosa, ali ukupni nominalni iznos dionica, odnosno dio temeljnog kapitala koji otpada na dionice bez nominalnog iznosa, koje bi imale pripasti nekome dioničaru nije jednak nominalnom iznosu njegovoga poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, s takvom odlukom će se morati suglasiti i oštećeni dioničar, i to izjavom danom u obliku javnobilježničke isprave.

Kako je to prethodno navedeno, u odluci o preoblikovanju je, između ostalog, potrebno navesti i statut dioničkog društva, na koji će se primijeniti odredbe koje se i inače primjenjuju na statute dioničkih društava. Također, na odgovarajući će se način primijeniti i odredbe koje se odnose na izvješće o osnivanju te reviziju osnivanja te odgovornost za štetu kako je to predviđeno čl. 191. do 194. Zakona o trgovačkim društvima. U izvješću se navode podaci o poslovima i o stanju društva s ograničenom odgovornošću.

Nakon što se društvo odnosno njegova Skupština donese odluku o preoblikovanju, dioničko društvo podnosi prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda prilažu se donesena odluka o preoblikovanju, imena i prezimena, osobni identifikacijski broj i prebivalište članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva, ovisno o izabranom načinu upravljanja dioničkim društvom te izvješća o reviziji članova uprave, odnosno izvršnih direktora, članova nadzornog, odnosno upravnog odbora i revizora o obavljenom ispitivanju s odgovarajućim ispravama.

Koji je učinak upisa preoblikovanja u sudski registar?

Upisom preoblikovanja u sudski registar, dotadašnje društvo s ograničenom odgovornošću nastavlja djelovati kao dioničko društvo te se poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću zamjenjuju dionicama dioničkoga društva. Naravno, uslijed preoblikovanja ne može se dopustiti da se izgube pojedina prava odnosno prava koja su treće osobe stekle na poslovnim udjelima vrijede glede dionica u koje su poslovni udjeli pretvoreni. Po upisu preoblikovanja u sudski registar, članovi uprave, odnosno izvršni direktori društva s ograničenom odgovornošću postaju članovima uprave dioničkoga društva, a članovi nadzornoga odbora društva s ograničenom odgovornošću članovima nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkog društva, ako odlukom o preoblikovanju nije što drugo određeno.

Što u slučaju da su pojedini članovi glasovali protiv preoblikovanja društva?

Na zahtjev svakog člana društva koji je u zapisnik izjavio da glasuje protiv odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, društvo mora otkupiti njegove dionice ako taj član društva to zatraži u roku od dva mjeseca od dana kada je objavljen upis preoblikovanja u sudski registar. Član društva može se odreći toga prava izričitom pisanom izjavom.

U slučaju da član koji je glasovao protiv preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo postavi zahtjev za otkup dionica, taj član društva i društvo sporazumno utvrđuju novčanu naknadu za otkupljene dionice. Ne postignu li taj sporazum u roku od 30 dana od dana kada je taj član postavio zahtjev, društvo je dužno dionice koje mu pripadaju u njegovo ime i za njegov račun izložiti prodaji na uređenom tržištu ili na javnoj dražbi, ako dionice nisu uvrštene na uređeno tržište radit trgovanja, te mu predati, nakon odbitka troškova prodaje, iznos ostvaren prodajom. Međutim, neće biti moguće pobijati odluku o preoblikovanju iz razloga što naknada za otkup dionica nije isplaćena članu koji je glasovao protiv preoblikovanja društva.

Iva Babić, odvjetnica

Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.