PRAVNI KONTROLING ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Što je pravni kontroling? To je utvrđivanje trenutnog stanja i kontinuirana kontrola usklađenosti poslovanja s pravnim propisima.

Usklađenost poslovanja s pravnim propisima predstavlja preduvjet za uspješno poslovanje poduzetnika.

Uvođenjem pravnog kontrolinga u proces poslovanja poduzetnika, postiže se sigurnost menadžera, odgovornih osoba i vlasnika u usklađenost  poslovanja s pravnim propisima te im omogućava da se usmjere isključivo na svoj posao i postizanje rezultata.

Pravna područja koja obuhvaća pravni kontroling su statusno pravo, svi ugovori i obveznopravni odnosi, naplata potraživanja i financijskopravni status, pravo intelektulnog vlasništva i autorsko pravo, GDPR i zaštita osobnih podataka, pravo konkurencije i zaštita tržišnog natjecanja, nekretnine i pravo građenja, radno pravo i radnopravni odnosi, kao i druga pravna područja ovisno o djelatnosti poduzetnika.

Kroz pravni kontroling, poduzetnici se upoznaju sa svime što moraju imati za početak poslovanja, što moraju osigurati ako imaju zaposlene radnike, s uvjetima koje moraju ispunjavati iz područja zaštite na radu, za koje djelatnosti moraju ispunjavati minimalno tehničke uvjete, te koje minimalno tehničke uvjete moraju imati ugostiteljski objekti, turističke agencije a koje djelatnost trgovine i usluga u trgovini. Isto tako u procesu pravnog kontrolinga utvrđuje se stanje vlasništva i posjeda nekretnina društva, urednost njihova upisa u evidencije vlasništva i posjeda, urednost ugovora nužnih za poslovanje kao i prateće dokumentacije.

Pravnim kontrolingom poduzetnici se upoznaju i s uvjetima koje moraju ispunjavati u zaštiti autorskih prava, svime što je potrebno zadovoljiti i kako postupiti kada im u kontrolu odnosno nadzor dođe neka od inspekcija, te koje su kazne ako se utvrdi neka od propisanih povreda.

Poseban naglasak posvećuje se poštivanju propisa koji se tiču zaštite prava potrošača te nove Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Kroz provođenje postupka pravnog kontrolinga, poduzetnicima se naglašava važnost modela potpune i cjelovite usklađenosti poslovanja s propisima te se upoznaju kako da ostvare takav model poslovanja.

U okviru pravnog kontrolinga uređuje se i pravni okvir digitalne transformacije i poslovanja koje uključuje sklapanje elektronskih ugovora, korištenje elektronskog potpisa, online poslovanja i web trgovine – otvaranje web shopa, te obavljanje djelatnosti trgovine putem interneta.

Pravnim kontrolingom obuhvaćen je cijeli niz elemenata usklađenosti poslovanja poslovnog subjekta s pravnim propisima, pa se tako u postupku pravnog kontrolinga precizno utvrđuje početno polazno stanje te se poduzimaju kontinuirane aktivnosti provjere slijedećih elemenata iz pravnih područja bitnih za uredno i uspješno poslovanje svakog poslovnog subjekta.

STATUSNO PRAVO TRGOVAČKOG  DRUŠTVA

 • Provjera postojanja temeljnih akata i ostale dokumentacije
 • Provjera urednosti statusnih prava društva –  članova društva, uprave društva, upravnog odbora, nadzornog odbora, provjera upisa potrebnih djelatnosti
 • Provjera  ostvarivanja  upravljačkih  i  imovinskih  prava  u  društvima,  uključujući 
 • urednost sazivanja i održavanja glavne skupštine, sjednica nadzornog odbora i dr.
 • sastav,  čuvanje  i  ažuriranje  korporativne  dokumentacije  (knjiga  poslovnih  udjela, 
 • odluke korporativnih tijela i dr.)

RADNO PRAVO

 • status procedura za zasnivanje i prestanak radnog odnosa (usklađenost ugovora

radu s propisima, postupci otkazivanja i sporazumnog prestanka)

 • postojanje i urednost radnopravnih akata:
 • pravilnika o radu
 • pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • svih propisanih pravilnika i općih akata društva
 • postojane regulacija prava i rasporeda korištenja godišnjih odmora,
 • postojanje plana preraspodjele radnog vremena,
 • usklađenost odluka o plaćenim i neplaćenim dopustima, isplati naknada za godišnje
 • odmore i dopuste s propisima i aktima društva
 • postojanje evidencije o radnom vremenu radnika, kao i mobilnih radnika
 • provjera urednosti isplatnih listi i dostave radnicima

III   UGOVORI – OBVEZNO PRAVO

 • provjera zakonitosti i usklađenosti ugovora i svih popratnih isprava  (kupoprodaja,
 • najam, zajam i dr.) za zakonskim propisima i aktima društva
 • analiza  ugovornih  odnosa  društva  s  trećima  te  usklađenost  ugovorenih  prava i  obveza  sa zakonskim propisima i aktima društva

IV    FINANCIJSKOPRAVNI DIO I NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • provjera stupnja osiguranja plaćanja, ispitivanje instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarske garancije)
 • utvrđivanje  stanja  ovršnih  i  drugih  postupaka  radi  naplate  vjerovnika  prema  društvu  odnosno društva prema dužnicima
 • provjera  statusa  svih  sudskih  i  drugih  postupaka  društva  pred  sudovima,  javnim bilježnicima, upravnim i drugim tijelima

V     PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I AUTORSKO PRAVO

 • provjera statusa i važenja registracija žiga i industrijskog dizajna pred domaćim i stranim tijelima
 • stupanj ostvarene zaštite svih prava proizašlih iz intelektualnog vlasništva
 • provjera urednosti i usklađenost autorskih i srodnih ugovora sa zakonskim odredbama
 • provjera pravnog statusa Internet domena

VI   GDPR I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • provjera   usklađenosti   zaštite   osobnih  podataka  u   društvu  s   domaćim  i  EU   propisima  te međunarodnim propisima, koja uključuje:

•    provjera  ugovora  o  prijenosu  osobnih  podataka  te  provjera  stupnja  zaštite

      osobnih podataka

•     urednost prikupljanja i obrade osobnih podataka, potrebnih suglasnosti i registracije zbirki osobnih podataka

•     Izrada Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

•     Izrada provedbenih akata, odluka i izjava

•     izrada standarda postupaka i načina svrhe, opsega obrade i  čuvanja osobnih

      podataka,

•     analiza potrebe za pseudonimizacijom osobnih podataka,

•     upute za zaštitu osobnih podataka

•     analiziranje i plan izrade organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih

      podataka

VII       PRAVO KONKURENCIJE I ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

•    provjera usklađenosti transakcija s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja

 • provjera postojanja koncentracije

VIII    NEKRETNINE I PRAVO GRAĐENJA

 • provjera statusa upisa nekretnina u vlasništvu društva u zemljišnim knjigama
 • provjera statusa upisa nekretnina u vlasništvu odnosno posjedu društva u katastru
 • provjera postojanja statusa javnog, kulturnog i pomorskog dobra
 • provjera usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša
 • urednost ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnina društva
 • provjera postojanja lokacijskih, uporabnih i drugih potrebnih dozvola za nekretnine društva

Autor: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. [email protected] www.petric-kajic.hr