ODRICANJE OD NASLJEDSTVA OBITELJSKOG PODUZEĆA

U prethodnom broju Poduzetnika pisali smo o nasljeđivanju obiteljskog poduzeća odnosno poslovnih udjela i uopće imovine poduzetnika.

U novom članku dajemo odgovor na često postavljeno pitanje može li se član obitelji, potomak, bračni drug, izvanbračni drug, ili životni partner, odreći obiteljske imovine odnosno nasljedstva i prije smrti ostavitelja koji je vlasnik i nositelj obiteljskog poduzeća, imatelj poslovnog udjela u društvu i vlasnik druge imovine, dakle može li to učiniti prije otvaranja nasljedstva.  

Pravo na odricanje od nasljedstva jedno je od nasljednopravnih prava, budući da je postati nečiji nasljednik pravo, ali ne i obveza.

Odricanje od nasljedstva, kao nasljednopravni institut, uređuju odredbe Zakona o nasljeđivanju.  Tako se nasljednik nakon smrti ostavitelja može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donošenja prvostupanjske odluke. To odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako odricatelj nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime. No, ako su odricateljevi potomci maloljetni, za to odricanje nije potrebno odobrenje tijela nadležnog za poslove skrbništva.

Ali pitanje je koje se često postavlja: može li se potomak odreći nasljedstva za vrijeme života ostavitelja, dakle prije otvaranja nasljedstva koje se otvara u trenutku smrti ostavitelja. Isto pitanje postavlja se i za bračnog druga vlasnika obiteljskog poduzeća ali i sve druge imovine.

U pravilu se nasljednik ne može odreći nasljedstva prije otvaranja nasljedstva tj. smrti ostavitelja.

Međutim, iako odrica­­nje nasljednika od nas­­ljedstva koje nije otvoreno nema pravnog učinka, ali postoje dva bitna izuzetka.

  1. Potomak koji može samostalno raspolagati svojim pravima može se ugovorom s pretkom odreći nas­­ljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti pretka.
  • Isto tako bračni drug se može ugovorom sa svojim bračnim drugom odreći nasljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti bračnog druga.

S bračnim drugom izjednačen je i status izvanbračnog druga i partnera iz životnog partnerstva.

Ugovor o odrica­­nju od nas­­ljedstva koje nije otvoreno va­­ljan je samo ako je sastav­­ljen u pisanom obliku i ako je:

– ovjeren od suca nadležnog suda, ili

– sastav­­ljen u obliku javnobi­­lježničkog akta, ili

– potvrđen (solemniziran) po javnom bi­­lježniku.

Na koga se odnosi ovo odricanje?

Odrica­­nje vrijedi i za potomke onoga koji se odre­kao, ako ugovorom o odrica­­nju ili naknadnim sporazumom nije što drugo određeno.

Ugovaranjem odricanja od neotvorenog nasljedstva povećava se ostaviteljeva

sloboda oporučnog raspolaganja pa ovaj ugovor, posebice u kombinaciji s nekim drugim pravnim poslovima na primjer bračnim ugovorom, ako se radi o supružnicima, budućem ostavitelju omogućuje sigurnije planiranje raspodjele ostavine još za života i bitno smanjuje sporove među nasljednicima

Sadržaj ugovora

Sadržaj ugovora o odricanju od nasljedstva nije uređen Zakonom. Jedina

odredba koja se odnosi na sadržaj ugovora o odricanju od nasljedstva koje nije

otvoreno jest odredba kojom je propisano da ugovorno odricanje od nasljedstva djeluje i na odricateljeve potomke, a da ugovorne strane koje učinak odricanja žele ograničiti samo na odricatelja moraju to izrijekom ugovoriti.

Iako Zakonom nije izrijekom predviđeno, smatra se da bi bračni drugovi mogli odredbu o odreknuću od neotvorenog nasljedstva ugovoriti i u sklopu

bračnog ugovora, pri uređivanju imovinskopravnih odnosa, ali tada bi taj bračni

ugovor morao biti učinjen u formi propisanoj za ugovor o odricanju od nasljedstva, što mnoge ugovorne strane ne žele iz više subjektivnih i objektivnih razloga.

Forma propisana za ugovor o odricanju od nasljedstva bit će, per analogiam, potrebna

i kada se životni partneri anticipirano odriču nasljedstva u ugovoru o imovini kojim

uređuju svoje odnose glede partnerske stečevine.

Odricanje od zakonskog nasljednog prava obuhvaća i odricanje od prava na nužni dio.

Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno može biti naplatan, uz obvezu na isplatu naknade ili druge protučinidbe a može biti i besplatan.

Pravni učinci ugovora

Ugovor o odricanju od nasljedstva prema prevladavajućem shvaćanju ne obvezuje potencijalnog ostavitelja na način da on nakon zaključenja ugovora ne bi mogao oporučno raspolagati za slučaj smrti.

Ako je ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno, naplatan, proizvodit će obveznopravne učinke još za života ugovornog ostavitelja. Potomak ili bračni drug koji su se naplatno odrekli nasljedstva, mogu, ako nije drukčije ugovoreno, zahtijevati ispunjenje protučinidbe odmah po zaključenju ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane pretka ili bračnog druga, potomak odnosno drugi bračni drug, može zahtijevati njegovo ispunjenje sudskim putem i to od ugovaratelja za života ili u slučaju njegove smrti od njegovih nasljednika.

Nasljednopravni učinii ugovora o odricanju neotvorenog nasljedstva nastupaju u trenutku otvaranja nasljedstva, a to znači da potomak ili bračni drug koji je s ostaviteljem zaključio ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravo sudjelovati u raspodjeli ostavine, tj. odricanje od neotvorenog nasljedstva sprječava nastanak nasljednog prava.

Nadalje, prema prevladavajućem mišljenju, ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno imat će učinak opoziva onih oporučnih raspolaganja učinjenih u korist odricatelja prije sklapanja ugovora, a istodobno ne postoji pravna prepreka da predak ili drugi bračni drug, kasnijom oporukom valjano raspolaže u korist onoga koji se anticipirano odrekao nasljedstva, bilo da mu oporučno ostavi samo dio imovine, bilo imovinu u cijelosti.

Pravni učinci prema trećima

Zaključenjem ugovora o odricanju od nasljedstva mogu biti povrijeđeni

pravni interesi trećih osoba, odnosno vjerovnika. Pitanje je bi li svoje povrijeđene

interese vjerovnici mogli štititi pobijanjem dužnikovih pravnih radnji.

Zakon o nasljeđivanju ne sadrži posebne odredbe o mogućnosti pobijanja takvih radnji, ali bi vjerovnici odricanje od nasljedstva mogli pobijati prema općim pravilima ZOO-a o pobijanju dužnikovih pravnih radnji poduzetih na štetu vjerovnika.

Primjena

Opisano anticipirano odricanje od nasljedstva je kod nas koncipirano dosta restriktivno pa se nasljedstva mogu odreći samo potomak i bračni, odnosno izvanbračni drug te partner iz životnog partnerstva. Fleksibilnije i preciznije normiranje odredaba o odricanju od neotvorenog nasljedstva bitno bi smanjilo broj nasljednopravnih sporova, a obiteljskom poduzetništvu bi osiguralo uspješniji kontinuitet prisutnosti obiteljskih poduzeća na tržištu kao i bezbolniji prijenos između generacija.

Ugovor o odricanju od neotvorenog nasljedstva u Republici Hrvatskoj još nije doživio punu primjenu ali se u drugim državama koristi često i uobičajeno pa nema razloga da ne postane uobičajena praksa i kod nas.

Autor: Petar Petrić, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.