E – trgovina u Republici Hrvatskoj

E-trgovina u Europskoj uniji se iz godine u godinu pokazuje sve veći rast pa sve veći broj malih i velikih trgovaca i u Republici Hrvatskoj primjenjuje e – trgovinu kao jedan od načina poslovanja ili kao isključivi način poslovanja tj. prodaje svojih proizvoda i usluga.

E- trgovina ima svoje prednosti, a neke od najvećih prednosti koje se ističu su: niži troškovi poslovanja, trgovina otvorena od 0-24 sata / svaki dan, jednostavno praćenje posjećenosti i prometa, doseg većeg broja kupaca, uključujući i do kupaca u inozemstvu.

Na e – trgovinu u Republici Hrvatskoj se primjenjuju odredbe: Zakona o trgovini, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o obrtu, Zakona o obveznim odnosima i dr.

Trgovac koji želi svoje usluge nuditi odnosno svoje proizvode prodavati putem e – trgovine mora biti registriran za obavljanje djelatnosti trgovine i informacijskog društva. Također, na Internet stranici putem koje se vrši e-trgovina trgovac mora na jasan i razumljiv način obavijestiti potrošača o: glavnim obilježjima robe/usluge navesti podatke o trgovcu, navesti cijenu i ostale troškove, uvjete plaćanja, vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge, načinu rješavanja potrošačkih sporova od strane trgovca,  uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora i sve vezano uz takav raskid, odgovornost za materijalne nedostatke usluge / pomoć nakon prodaje i jamstva trajanje ugovora, otkaz, raskid, automatsko produljenje ugovora minimalni rok u kojem je potrošač vezan ugovorom polog ili financijsko osiguranje koje je potrošač dužan dati ako je riječ o digitalnom sadržaju – funkcionalnosti, interoperabilnost s računalnom ili drugom opremom pravila postupanja trgovca, a koje obavijesti, u slučaju prihvata od strane potrošača predstavljaju sastavni dio ugovora, te su izmjene istog moguće samo suglasno.

Ako bi temeljem ugovora sklopljenog u elektroničkom obliku bilo potrebno izvršiti plaćanje, trgovac mora prije nego što kupac izvrši plaćanje jasno i vidno obavijestiti potrošača o glavnim obilježjima robe i usluga, maloprodajnoj cijeni i ostalim troškovima, trajanju ugovora, minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom.

Nadalje, potrošač ima pravo ugovor koji je zaključen na daljinu jednostrano raskinuti u roku od 14 dana, a koji rok, ovisno o tome da li se radi o obavljanju usluge ili isporuci robe počinju različito teći. Ukoliko trgovac propusti obavijestiti potrošača o pravu na jednostrani raskid ugovora potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 12 mjeseci od isteka roka za zakonom određeno pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka strana je dužna vratiti drugoj strani ono što je primila temeljem ugovora.

Trgovac koji obavlja e – trgovinu na malo, a nema već fizički otvorenu prodavaonicu mora posjedovati skladište i za isto mora pribaviti rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Ukoliko se radi o e- trgovini na veliko, a roba se ne zadržava kod trgovca tada ne postoji obveza posjedovanja skladišta, kao niti u slučaju da se radi samo o posredovanje. No, u posljednjem slučaju potrebno je da trgovac ima zaključen ugovor o posredovanju.

Prekršajne kazne za nepoštivanje zakonskih odredbi kojima se reguliraju uvjeti za e- trgovinu kreću se od 10.000,00 – 100.000,00 kn te je prilikom proširenja poslovanja putem e- trgovine ili poslovanja isključivo putem e – trgovine potrebno zadovoljiti sve zahtjeve sukladno važećim propisima, prije svega radi izbjegavanja kasnijih nepotrebnih troškova u vidu prekršajnih kazni.

Ana-Marija Kajić, odvjetnica