4 stvari o pravu za svakog managera

Moderni manager se susreće s pravnim pitanjima koja su bitna za njegov status managera u trgovačkom društvu ali i za vođenje poslovanja i donošenje operativnih odluka.

Managerski ugovor

Managerski ugovor je ugovor koji zaključuju poslodavac i manager s ciljem da manager svojim znanjem i iskustvom ostvari postavljene ciljeve.

Bitni sastojci managerskog ugovora su odredbe kojima se reguliraju prava i obveze managera te materijalna primanja managera za obavljeni posao, a mogu biti ugovorene i odredbe o posebnim nagradama, plaćenim premijama osiguranja, sudjelovanje u dobiti društva i dr.

U praksi se najčešće javljaju mješoviti managerski ugovori koji uz obveznopravne elemente sadrže i radnopravne elemente pa i elemente ugovora o djelu te ugovora o nalogu.

Zakon o radu određuje da fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati poslove za poslodavca. Na takve osobe se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o ugovoru o radu na određeno vrijeme, o prestanku ugovora o radu, te o otkaznom roku i otpremnini, te ta pitanja poslodavac i manager mogu posebno regulirati u managerskom ugovoru, odnosno ugovorom o radu ako je isti zaključen.

U praksi se često i s drugim osobama zaključuju ugovori koji se nazivaju managerski, te iako nije zabranjeno niti takve ugovore nazivati managerskim ugovorima, na te osobe primjenjuju se sve odredbe Zakona o radu bez navedenih izuzetaka.

Iz sudske prakse suda Europske unije: Za ocjenu je li član uprave radnik ili manager, potrebno je uzeti radi li po uputama društva i pod nadzorom drugog organa koji ga može razriješiti protiv njegove volje (odnos subordinacije), i je li za osobno obavljeni rad plaćen. Ako je odgovor pozitivan – to jest radnik i treba uživati pravo na sudsku zaštitu. Pri tome nije bitno kako se ugovori nazivaju u nacionalnom zakonodavstvu.“ (Sud Europske unije, Presuda donesena u predmetu Danossa C 232/09 od 11. listopada 2010. godine.)

Opcijske dionice

vrsta su kompenzacije koja se daje radnicima i/ili članovima uprave u obliku mogućnosti stjecanja dijela vlasništva u dioničkom društvu.

Opcija stjecanja dionice društva znači imati pravo kupiti dionice društva po određenoj cijeni u ograničenom vremenskom razdoblju. O tom pravu potrebno je zaključiti opcijski ugovor ili ugovor o opcijskim dionicama.

Kada se ispune uvjeti iz ugovora, radnik može iskoristiti opcije i s popustom kupiti dionice društva te postati sudionik u vlasničkoj strukturi društva.

Opcijski ugovori su često povezani sa startup društvima koja na početku nemaju mogućnosti dovoljno kompenzirati radnike, međutim očekuju rast vrijednosti te nakon toga nagraditi one koji su bili dio društva od samog osnivanja.

Opcijskim ugovorima trgovačka društva također potiču radnike da ostanu u društvu te da motivirano rade na razvoju društva i povećanju vrijednosti dionica.

Od 01.01.2019. godine uveden je povoljniji način oporezivanja te je smanjen porezni teret na dodjelu opcijskih dionica zaposlenim radnicima i članovima uprave.

Povoljan porezni tretman imaju dionice koje stječu članovi uprave i zaposleni radnici putem opcijske kupnje vlastitih dionica, odnosno dionica koje je steklo samo društvo.

Iz perspektive zaposlenih radnika i članova uprave, opcijske dionice očekivano djeluju motivirajuće da budu produktivniji s obzirom da im je u neposrednom interesu rast vrijednosti dionica društva.

Naplata i osiguranje naplate potraživanja

Po kriteriju naplativosti, potraživanja možemo podijeliti na naplativa, djelomično naplativa i nenaplativa.

Kod naplate potraživanja bitno je razlikovati dva temelja za određivanje ovrhe: vjerodostojnu ispravu (račun, obračun kamata, mjenica i ček s protestom, izvadak iz poslovnih knjiga, javna isprava, po zakonu ovjerovljena privatna isprava, isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom, i ovršnu ispravu (ovršna sudska odluka – presuda, rješenje, platni nalog, ovršna sudska nagodba, ovršna nagodba iz postupka medijacije, ovršna odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku i nagodba, nagodba pred sudovima časti pri komorama u RH i ovršna javnobilježnička odluka i isprava).

Kako osigurati naplatu potraživanja? Zadužnicom, mjenicom, upisom založnog prava, jamstvom, bankarskom garancijom, policom osiguranja naplate potraživanja, escrow računom, uključujući i prethodnu provjeru boniteta kupca.

Pravni kontroling – usklađenost poslovanja s pravnim propisima i kontrola poslovanja s pravnog aspekta

Za managere je izuzetno važno voditi brigu da poslovanje poslovnog subjekta bude usklađeno s pravnim propisima.

Zašto je to važno?

Jer osigurava:

 • punu usmjerenost managera na poslovanje
 • profesionalnost u obavljanju poslovanja
 • izostanak straha od kontrole nadležnih tijela i posljedica izricanja kazni

Kako se provodi – kontinuiranom kontrolom usklađenosti poslovanja s pravnim propisima:

 • provjera urednosti temeljnih akata društva, statusnih, upravljačkih i imovinskih prava
 • provjera usklađenosti ugovornih prava i obveza društva sa zakonskim propisima i aktima društva
 • provjera razine osiguranja naplate i instrumenata osiguranja naplate, stanja ovršnih i drugih postupaka pred sudovima, javnim bilježnicima i drugim tijelima
 • provjera statusa i važenja registracija žiga i industrijskog dizajna, stupnja ostvarene zaštite intelektualnog vlasništva, usklađenost autorskih i srodnih ugovora sa zakonskim odredbama te provjera pravnog statusa Internet domena
 • provjera usklađenosti zaštite osobnih podataka u društvu (GDPR i zaštita osobnih podataka)
 • provjera usklađenosti transakcija s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i provjera postojanja koncentracije
 • provjera statusa upisa nekretnina u vlasništvu društva, provjera usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša, postojanja lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola za nekretnine društva
 • provjerausklađenosti radnopravne dokumentacije s propisima radnog prava
 • provjera statusa zaštite na radu
 • priprema za inspekcijske kontrole i kontrole drugih nadležnih tijela, provjera postojanja i izrada procedura za postupanje u postupcima kontrole

Tko provodi – pravne službe i odvjetnici.

Petar Petrić, Attorney at Law, Petrić & Kajić Law Firm LLC,

www.petric-kajic.hr; [email protected]