UNOS NEKRETNINE U TRGOVAČKO DRUŠTVO

Članovi društva unose ili uplaćuju imovinu u društvo pri osnivanju ili dokapitalizaciji društva. Zakon o trgovačkim društvima propisuje (čl. 390 st. 3) da se ulog u društvo (d.o.o.) može unijeti ulaganjem stvari i prava.

Pri osnivanju društva ulog može biti i nekretnina, a nekretnine se mogu i naknadno unijeti u društvo kao povećanje temeljnog kapitala ili ulaganjem u neupisani kapital društva odnosno kapitalne rezerve.

Za članove društava odnosno ulagače, posebno je značajan porezni aspekt i primjena zakonskih odredbi o porezu na promet nekretnina te zakonskih odredbi o porezu na dodanu vrijednost.

Zakonom o porezu na promet nekretnina, regulirano je porezno oslobođenje pri unosu nekretnine u društvo.

Tako se porez na promet nekretnina prema članku 14. navedenog zakona, ne plaća:

  • kada se nekretnine unose u kapital trgovačkog društva
  • kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja u smislu Zakona o trgovačkim društvima te u postupku podjela trgovačkog društva u više trgovačkih društava

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina primjenjuje se na unos nekretnina u:

  • temeljni kapital društva
  • kapitalne rezerve

Navedeno rješenje povoljnije je od ranijih zakonskih odredbi važećim do kraja 2016., prema kojima se navedeno oslobođenje primjenjivalo samo kod unošenja nekretnine u temeljni kapital društva odnosno njegovog povećanja, koje je obvezno trebalo provesti u sudskom registru.

Kako ulagači unos nekretnine u kapitalne rezerve ne provode u sudskom registru, izostali su brojni troškovi, kao što su usluge vještaka procjenitelja, revizora, javnih bilježnika, kao i troškovi pristojbi.

Osim toga, poduzetnici se tom imovinom mogu koristiti u poslovanju, obračunavati troškove u vezi s održavanjem, amortizacijom, a s druge strane povećanje kapitala pozitivno djeluje na bonitetno-kreditnu sposobnost društva.

Propisi o porezu na dodanu vrijednost ne propisuju oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost za unos nekretnine u kapital društva. Prema čl. 17. Pravilnika o PDV-u, unos privatne (osobne – neposlovne) imovine u društvo ili u imovinu trgovca pojedinca ne podliježe oporezivanju. Međutim, kada društvo ili trgovac pojedinac unosi imovinu u drugo društvo ili u imovinu trgovca pojedinca, radi se o oporezivoj isporuci.

Spajanje, pripajanje, odvajanje i podjela društva u skladu s propisima koji uređuju to područje ne podliježe oporezivanju porezom da dodanu vrijednost.

Treba spomenuti i prijenos gospodarske cjeline ili pogona koji može biti uz plaćanje naknade ili u vidu uloga u društvo. Prema Zakonu o PDV-u, kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade ili u obliku uloga u društvo ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra se da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim sljednikom prenositelja. Isporukom dobara ne smatra se prijenos imovine poreznog obveznika (prenositelja) pod uvjetom da su prenositelj i primatelj porezni obveznici te da primatelj nastavlja sa obavljanjem gospodarske djelatnosti za koju ima pravo na odbitak pretporeza.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta radi se o oporezivoj isporuci dobara, te je isporučitelj obvezan obračunati i platiti PDV.

Kada se prenosi gospodarska cjelina ili pogon u čijem su sastavu i nekretnine koje nisu predmet oporezivanja PDV-om, tada te nekretnine podliježu oporezivanju porezom na promet nekretnina (3%) ili su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina ako se ulažu u temeljni ulog ili u rezerve društva.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik