SKLAPANJE UGOVORA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I PAMETNI UGOVORI

Pored „klasičnih“ načina sklapanja ugovora sve češće se susrećemo sa sklapanjem ugovora putem Interneta, odnosno sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku.

Najčešće se u elektroničkom obliku sklapaju ugovori o prodaji putem Interneta određene robe ili pružanja usluga te ugovori koji se odnose na pretplatničke odnose s pružateljem telekomunikacijskih i sličnih usluga.

Ne mogu se svi ugovori sklopiti putem Interneta. Tako se za sada, ugovori za koje je propisana određena forma kao uvjet njihove valjanosti, ne mogu sklopiti u elektroničkom obliku, kao na primjer ugovori kojima se prenosi pravo vlasništva na nekretninama.

Na sklapanje ugovora u elektroničkom obliku primarno se primjenjuje Zakon o elektroničkoj trgovini, a u pogledu svega ostalog što nije definirano tim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potrebno je da potpis udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis.

Kao i kod sklapanja drugih ugovora, tako su i kod sklapanja ugovora putem Interneta potrebni ponuda i prihvat ponude. Izložena roba ili reklamirana usluga na određenoj web-stranici ne smatra se ponudom, već tek pozivom za stavljanje ponude, koji se može usporediti sa slanjem kataloga i oglasa putem pošte. Dakle, u slučaju da je na određenoj web stranici istaknut poziv za stavljanje ponude, ponudu zapravo dostavlja kupac te će ponuđeni kupcu odgovarati za štetu ako bez opravdanog razloga ne bi prihvatio ponudu kupca pod uvjetima koji su navedeni u pozivu za stavljanje ponude. Prilikom sklapanja on-line ugovora, propisana je obveza ponuđenog da potvrdi primitak ponude.

U slučaju sklapanja ugovora putem Interneta riječ je o načinu sklapanja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu) te kupac nije u prilici usmeno zatražiti sve potrebne informacije od prodavatelja. Radi navedenog, nužno je da su kupcu na jasan i razumljiv način dostupne sve potrebne informacije o fazama sklapanja ugovora, o ugovornim odredbama te općim uvjetima poslovanja ako su isti sastavni dio ugovora. Kupcu bi dakle navedeno trebalo biti prezentirano odnosno učinjeno dostupnim u okviru prethodno sastavljenog općeg ugovora odnosno formulara od strane prodavatelja.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku, sastoji se od nekoliko faza:

  • Poziva za stavljanje ponude;
  • Stavljanja ponude podnošenjem zahtjeva kupca u elektroničkom obliku;
  • Potvrde ponuđenog da je primio ponudu – obavezno kod potrošačkih ugovora;
  • Izjave ponuđenog da prihvaća ponudu.

Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku znatno je brže i jednostavnije od sklapanja „klasičnih“ ugovora te je svakako za očekivati da će sve više vrsta ugovora biti moguće sklopiti u elektroničkom obliku.

Međutim, mnogi smatraju da je budućnost u potpuno novom konceptu, pametnih ugovora

Pametni ugovori su jedna od mogućih nadogradnji na koncept blockchaina, u kojoj se kao vrsta podataka, u blockchain upisuje programski kod, a blockchain omogućuje da su podaci u njemu nepromjenjivi, pa ako se dvije strane sporazume da će pametni ugovor, odnosno programski kod odlučivati o tome da li će se nešto dogoditi, nije im potrebna treća strana koja će odobriti, zapisati, ili nadgledati taj ugovor.

Pametni ugovori se mogu koristiti za automatizaciju u mnogim gospodarskim sektorima koji uključuju veliki broj poslovnih subjekata, u državnom, financijskom i telekomunikacijskom sektoru ali i puno šire.

Petar Petrić, odvjetnik