MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI – NOVOSTI

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji je stupio na snagu 01. siječnja 2022. i koji se primjenjuje na ugovore zaključene od 01. siječnja 2022. godine, izvršeno je usklađenje hrvatskog obveznog prava s pravilima EU Direktive 2019/771 te predstavlja važno područje interesa za proizvođače, prodavatelje odnosno trgovce, kao i kupce.

Najnovijim zakonskim izmjenama redefinira se pojam materijalnog nedostatka, uvode se novosti u obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima te se mijenjaju pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari.

Materijalni nedostatak stvari – kada postoji

Materijalni nedostatak utvrđuje se kumulacijom dva kriterija što je razlika u odnosu na dosadašnji način uređenja pitanja kada postojim materijalni nedostatak.

Prema prvom kriteriju, stvar ima materijalni nedostatak ako ne udovoljava onim zahtjevima koji su ugovorne strane utvrdile ugovorom o kupoprodaji.

Prema drugom kriteriju, stvar ima materijalni nedostatak ako stvar:

 • nije prikladna za uporabu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, ili
 • ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio kupcu na raspolaganje prije sklapanja ugovora, ili
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom čiji primitak kupac može razumno očekivati, ili
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva koja su uobičajena za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu te stvari te uzimajući u obzir javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označavanju.

Materijalni nedostatak kod instalacije ili montaže stvari

Ako se radi o instalaciji odnosno montaži stvari, tada materijalni nedostatak postoji:

 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da ju instalira ili montira kupac, kupac nepravilno montirao a to je posljedica nedostataka u uputama za instalaciju odnosno montažu

Kupoprodaja stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima

Pod pojmom digitalni sadržaj razumijevamo podatke koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku.

Pod pojmom digitalna usluga razumijevamo:

      –    uslugu kojom se potrošaču omogućuju stvaranje, obrada i pohrana podataka u  

     digitalnom obliku ili pristup njima ili

 • uslugu kojom se omogućuje dijeljenje ili bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje učitava ili stvara potrošač ili drugi korisnici te usluge.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe.

Obveza ažuriranja stvari s digitalnim elementima

Kod kupoprodaje stvari s digitalnim elementima postavlja se pitanje podliježu li one ažuriranju kako bi stvar bila funkcionalna.

Kod ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima kojima je predviđena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili  digitalne usluge, prodavatelj odgovara za pružanje potrebnih ažuriranja kako bi stvar s digitalnim elementom ostala bez nedostatka tijekom razdoblja koje potrošač mora razumno očekivati.

Kod ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima kojima je predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, prodavateljeva obveza osiguranja ažuriranja traje:

 • dvije godine od trenutka prijelaza rizika ako je riječ o ugovoru o kupoprodaji kojim je kontinuirana isporuka ugovorena na dvije godine ili kraće razdoblje, ili
 • do isteka razdoblja za koji je ugovorena kontinuirana isporuka na rok dulji od dvije godine

Odgovornost prodavatelja za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u potrošačkim ugovorima

Ako je potrošačkim ugovorom o kupoprodaji predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja, prodavatelj odgovara za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji se pojave u roku od dvije godine od trenutka prijelaza rizika.

Ako je ugovorom o kupoprodaji predviđena kontinuirana isporuka koja traje dulje od dvije godine, prodavatelj odgovara za nedostatke koji se pojave u razdoblju u kojemu se digitalni sadržaj ili digitalna usluga trebaju isporučivati na temelju ugovora o kupoprodaji.

Prava kupca

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

 1. zahtjevati od prodavatelja otklanjanje nedostatka
 2. zahtjevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka
 3. zahtjevati razmjerno sniženje cijene
 4. izjaviti da raskida ugovor

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora tek:

 • ako prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti
 • ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak, ili
 • kad iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora

Dakle, prema novom zakonskom uređenju tog pitanja, kupac prvenstveno ima pravo na popravak ili zamjenu stvari, a tek podredno na sniženje cijene ili raskid ugovora.

Prema ranijem zakonskom rješenju, kupac je imao pravo prema svom izboru zahtjevati jednu od gore navedene četiri mogućnosti.

U svakom od navedena četiri slučaja, kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

Uz navedena prava, kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom

Popravak ili zamjena stvari provode se besplatno i u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku, te bez znatnih neugodnosti za kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

Popravak ili zamjena stvari koja je instalirana ili montirana prije nego što se nedostatak pojavio, obveza uklanjanja nedostatka uključuje obvezu uklanjanja stvari s nedostatkom i instalaciju odnosno montažu zamjenske ili popravljene stvari, ili obvezu snošenja troškova tog uklanjanja i instalacije odnosno montaže.

Raskid potrošačkog ugovora

Ako prodavatelj u naknadnom razumnog roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.

Ako kupac raskine ugovor o kupoprodaji, kupac vraća stvar prodavatelju na trošak prodavatelja.

Prodavatelj kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili od kupca primi dokaz da je stvar poslao natrag.

Komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh zakonske obveze prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Ako proizvođač nudi kupcu komercijalno jamstvo trajnosti za određenu stvar tijekom određenog razdoblja, proizvođač je odgovoran izravno kupcu tijekom cijelog razdoblja komercijalnog jamstva trajnosti u pogledu popravka ili zamjene stvari.

Ako proizvođač jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

Ako prodavatelj jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

Ako stvar ne zadovoljava određenu specifikaciju ili druge zahtjeve koje je prodavatelj odnosno proizvođač jamčio, kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

Međutim, kad je izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Izjava o komercijalnom jamstvu

Ako su uvjeti navedeni u izjavi o komercijalnom jamstvu manje povoljni za kupca od uvjeta navedenih u povezanom reklamnome materijalu, komercijalno jamstvo je obvezujuće prema uvjetima utvrđenima u reklamnome materijalu koji se odnosi na komercijalno jamstvo, osim ako je prije sklapanja ugovora povezani reklamni materijal bio ispravljen na jednak ili usporediv način kao i kada je dan.

Izjava o komercijalnom jamstvu mora biti izražena na jednostavan i razumljiv način i mora sadržavati:

 1. jasnu izjavu da kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari na temelju Zakona prema prodavatelju besplatno te da komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke,

2) naziv i adresu davatelja jamstva,

3) postupak koji kupac mora slijediti kako bi se komercijalno jamstvo provelo,

4) navođenje stvari na koju se primjenjuje komercijalno jamstvo i

5) uvjete komercijalnog jamstva.

Iz navedenog prikaza razvidno je da navedene izmjene Zakona o obveznim odnosima sadržavaju važne promjene koje se najviše odnose na trgovinu u trgovačkom i potrošačkom smislu.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.,

[email protected] www.petric-kajic.hr