LEGALIZACIJA I ETAŽIRANJE

Postupak nakon legalizacije građevine

Nakon legalizacije objekta tj. nakon završenog postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta ili njegovog dijela, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i ishođenja pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju potrebno je objekt upisati u katastar i zemljišne knjige. 

Upis legaliziranog objekta u katastar i zemljišne knjige

Za upis legaliziranog objekta potrebno je napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu građevinska čestica.

U sklopu Geodetskog elaborata izrađuje se Prijavni list za provedbu u zemljišnoj knjizi. Nakon ovjere elaborata nadležni katastar izdaje Rješenje o upisu objekta, a kada isto postane pravomoćno, katastar službeno šalje Prijavni list u zemljišno-knjižni odjel na provedbu, nakon čega se u zemljišnim knjigama upisuje legalizirani objekt uz pozitivnu zabilježbu da je za objekt priloženo Rješenje o izvedenom stanju.

Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice

Kada je potrebno ishoditi Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice?

 • ako je legalizirani objekt izgrađen na dvije ili više katastarskih čestica
 • ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađena dva ili više objekata koje građevinski, funkcionalno ili tehnološki nisu jedna cjelina
 • ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom uređenja grada ili općine u kojoj se objekt nalazi.
 • ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađen objekt, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine.

Utvrđivanje građevne čestice upravni je postupak koji provodi nadležni ured državne uprave ili gradski ured za prostorno uređenje.

Prijedlogu je potrebno priložiti:

 • posebnu geodetsku podlogu (skicu) katastarske čestice s prijedlogom formiranja jedinstvene građevinske čestice
 • izvod iz katastarskog plana
 • pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju
 • snimak izvedenog stanja
 • dokaz o pravnom interesu (vlasnički i posjedovni list) i dr.

Nakon provedenog upravnog postupka nadležno tijelo izdaje Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, koje je nakon pravomoćnosti neophodno za daljnji nastavak postupka upisa.

Etažiranje

Ako se legalizirani objekt sastoji od više stambenih ili poslovnih jedinica, pored upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, preporučuje se provođenje postupka etažiranja, kojim će se kompletan objekt podijeliti u više zasebnih jedinica.

Cilj izrade i provedbe elaborata etažiranja tj. Plana posebnih dijelova, je razdijeliti zajedničko vlasništvo na zasebne samostalne uporabne cjeline.

Kada se etažiranje provede, svaki suvlasnik može samostalno raspolagati svojim posebnim dijelom.

Postupak etažiranja

Etažni elaborat izrađuje sudski vještak građevinske struke ili ovlašteni projektanti.

Etažni elaborat se predaje u područni ured za prostorno uređenje koji izdaje potvrdu o samostalnim uporabnim cjelinama.

Pored navedenog, potrebno je sastaviti i ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili očitovanje volje (su)vlasnika.

Uz zahtjev koji se podnosi zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda na provedbu, predaje se:

 • etažni elaborat
 • potvrda područnog ureda za prostorno uređenje
 • ugovor o razvrgnuću odnosno očitovanje volje (su)vlasnika

Nakon toga se etažiranje provodi u katastru čime je postupak okončan.

Što se etažira

Etažirati se mogu objekti sa 2 i više stanova i poslovnih prostora, kao i velike zgrade sa stotinama stanova i poslovnih prostora.

Etažirati se mogu:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • parkirna mjesta
 • garaže
 • pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama kao što su balkoni, terase, podrumske i tavanske prostorije, kućni vrtovi i dr

Etažiranje objekta bez suglasnost svih suvlasnika

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predviđa mogućnost razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnine uspostavom vlasništva posebnog dijela nekretnine, odnosno etažnog vlasništva.

Osnova i pravni temelj uspostave etažnog vlasništva je pisana suglasnost svih suvlasnika nekretnine.

Uz to je potrebna i potvrda nadležnog tijela da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina,  te je potrebno da sud pravomoćno utvrdi korisne vrijednosti stana, odnosno druge prostorije, radi utvrđivanja radi li se o odgovarajućem suvlasničkom dijelu.

Dakle zakon propisuje da je za uspostavu vlasništva posebnog dijela potrebna suglasnost svih suvlasnika, a da je pojedini suvlasnik može uskratiti samo ako bi se traženom uspostavom etažnog vlasništva ograničila ili isključila prava koja njemu već pripadaju na temelju njegova prije uspostavljenog vlasništva posebnog dijela.

Sudovi su ranije, u slučaju izostanka suglasnosti svih suvlasnika odbijali prihvatiti razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva kao valjani način razvrgnuća suvlasničke zajednice Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Međutim, Vrhovni sud Republike Hrvatske je u svojoj odluci Rev-1553/13-2 od 8. siječnja 2014. zaključio da je uspostava etažnog vlasništva u sudskom postupku moguća bez suglasnosti nekog od suvlasnika.

Ako sud utvrdi da uspostava etažnog vlasništva nije na štetu suvlasnika koji se protivi razvrgnuću te da su ispunjene sve ostale pretpostavke za razvrgnuće, nema zapreke da se suvlasniku koji traži razvrgnuće onemogućuje da isto traži uspostavom etažnog vlasništva jer je upravo svrha odredaba o sudskom razvrgnuću da se ono provodi kada o razvrgnuću nema suglasnosti između suvlasnika.

Sudsko razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva provodi se po pravilima izvanparničnog postupka, i to ako među strankama nema spora o predmetu razvrgnuća, pravu suvlasništva predmeta razvrgnuća i suvlasničkim omjerima.

Ako o navedenim pitanjima postoji spor, navedeno se rješava u parničnom postupku.

Tko pokreće postupak

– suvlasnik koji ima odgovarajući suvlasnički dio

– zajednički vlasnici koji imaju odgovarajući suvlasnički dio

– suvlasnici čiji suvlasnički dijelovi zajedno ukupno iznose koliko i odgovarajući

  suvlasnički dio

Što utvrđuje sud prije donošenja odluke o etažiranju bez suglasnosti svih suvlasnika

Kada ne postoji suglasnost svih suvlasnika, sud utvrđuje da li je suvlasnički dio osobe koja predlaže razvrgnuće odgovarajući u smislu odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te izvodi dokaz vještačenjem.

Sljedeći korak je izrada elaborata etažiranja odnosno plana uspostave vlasništva posebnih dijelova nekretnine. Vještak u elaboratu popisuje i opisuje buduće posebne dijelove zgrade, njihove korisne površine, određuje učešće korisnih površina u idealnim dijelovima nekretnine i određuje korisne vrijednosti budućih posebnih dijelova.

Navedeni elaborat potvrđuje se od strane nadležnog tijela koje utvrđuje činjenice da posebni dijelovi nekretnine, kako su opisani i popisani u elaboratu etažiranja predstavljaju samostalne uporabne cjeline te da je predmetna građevina u cijelosti legalno izgrađena.

Sud bi trebao odlučiti o prigovoru suvlasnika koji se protivi razvrgnuću, odnosno utvrditi razloge protivljenja, kao i jesu li ti razlozi osnovani.

Sud temeljem provedenog postupka i dokaza, donosi odluku.

Svrha opisanog postupka sudskog razvrgnuća suvlasništva je omogućavanje razvrgnuća kada nema suglasnosti svih suvlasnika što je relativno čest problem.

Autor: Petar Petrić, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.