Digitalna transformacija – pravni vodič

Nema poslovnog subjekta niti profesije koja se ne mora prilagoditi digitalizaciji. Digitalna revolucija drastično mijenja sve industrije, a simboli te revolucije su web trgovina, e-ugovori, elektroničko potpisivanje, pametni ugovori.

Malo se govori o pravnom dijelu digitalne transformacije, odnosno svim aspektima e-poslovanja kao što su elektronička arhiva i upravljanje dokumentima, potrebna forma zaključenja za valjanost ugovora u e-trgovini, e-računi i dr. pa je ovo prilika da se upoznamo s pravnim dijelom digitalne transformacije.

Što je e-trgovina

E-trgovina je način trgovine u kojoj se koristi Internet kao medij. Prema Hemant Goehl, autoru „Pravo i tehnologija u nastajanju, Cyber Law“, e-trgovina je vođenje transakcija pomoću računalne mreže i telekomunikacija, tj. Interneta. To je razmjena dobara i usluga putem interneta i financijska naknada za njih. Elektronička trgovina (electronic commerce, e-commerce) je trgovina koja obuhvaća sve trgovačke transakcije bilo između individualnih, fizičkih osoba ili trgovačkih društava ili s njima izjednačenih subjekata, koje se provode elektroničkim mrežama.

Predmet e-trgovine su: usluge i stvari (intangible goods), podaci ili informacije (data products) i roba u tradicionalnom smislu – (tangible goods).

Internet stranica za e-trgovinu

Web stranica za e-trgovinu mora na jasan i razumljiv način sadržavati obavijest za potrošača o:

 • glavnim obilježjima robe/usluge
 • podatke o trgovcu
 • navesti cijenu i ostale troškove, uvjete plaćanja, vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge
 • načinu rješavanja potrošačkih sporova od strane trgovca
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora i sve vezano uz takav raskid
 • odgovornost za materijalne nedostatke
 • usluge/pomoć nakon prodaje i jamstva
 • trajanje ugovora, otkaz, raskid, automatsko produljenje ugovora – minimalni rok u kojem je potrošač vezan ugovorom
 • polog ili financijsko osiguranje koje je potrošač dužan dati
 • ako je riječ o digitalnom sadržaju – funkcionalnosti, interoperabilnost s računalima ili drugom opremom
 • pravila postupanja trgovca

Sve ove obavijesti, u slučaju prihvata od strane potrošača predstavljaju sastavni dio ugovora

E-ugovori

E-ugovor je ugovor koji je rezultat interakcije dviju ili više ugovornih strana koje ga zaključuju u elektroničkom obliku.

Najčešće se u elektroničkom obliku sklapaju ugovori o prodaji putem Interneta određene robe ili pružanja usluga te ugovori koji se odnose na pretplatničke odnose s pružateljem telekomunikacijskih i sličnih usluga.

Na sklapanje ugovore u elektroničkom obliku primarno se primjenjuje Zakon o elektroničkoj trgovini, a u pogledu svega što nije definirano tim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Kada je e-ugovor zaključen

Prilikom zaključenja on-line ugovora, propisana je obveza ponuđenog da potvrdi primitak ponude, a ta se obveza ne može isključiti kod potrošačkih ugovora.

U slučaju  zaključenja ugovora putem Interneta riječ je o načinu zaključenja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu).

Ugovor u elektroničkom obliku zaključen je onog trenutka kada ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Zaključenje ugovora u elektroničkom obliku je znatno brže i jednostavnije od zaključenja drugih ugovora.

Faze zaključenja su:

 1. poziv za stavljanje ponude
 2. stavljanje ponude podnošenjem zahtjeva kupca u elektroničkom obliku
 3. potvrda ponuđenog da je primio ponudu – obavezno kod potrošačkih ugovora
 4. izjava ponuđenog da prihvaća ponudu

Elektronički potpis na ugovoru

U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potrebno je da potpis udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis.

Napredni elektronički potpis je elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve:

 1. na nedvojben način je povezan s potpisnikom
 2. omogućava identificiranje potpisnika
 3. izrađen je korištenjem podacima za izradu elektroničkog potpisa koje potpisnik može, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom kontrolom
 4. povezan je s njime potpisanim podacima na način da se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka

Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise – ima jednak pravni učinak kao i vlastoručni potpis.

Elektronička arhiva

Digitalno arhiviranje jest dugoročno spremanje digitalnih sadržaja, kako onih koji su stvoreni u digitalnom obliku, tako i onih nastalih digitaliziranjem, odnosno dematerijalizacijom sadržaja zapisanih na papiru i drugim čvrstim materijalima.

Elektronička arhiva je informacijski sustav koji omogućava pohranu i čuvanje svih vrsta dokumentacije u elektroničkom obliku. Elektronička arhiva omogućava digitalno skeniranje fizičke dokumentacije i njenu trajnu pohranu u digitalnom obliku, upravljanje cjelovitom dokumentacijom te upravljanje arhivskim i registraturnim gradivom od nastajanja do izlučivanja.

Elektronička arhivaomogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa) ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.

Integritet dokumenta, cjelovitost sadržaja i vjerodostojnost arhiviranih dokumenata osigurava se uporabom elektroničkog potpisa i vremenskog žiga na svakom arhiviranom dokumentu za vrijeme njihove pohrane.

Elektronička arhiva omogućuje dugoročnu elektroničku pohranu dokumenata na jednom mjestu bez obzira na to jesu li

 • već izvorno nastali elektronički (npr. e-računi, e-ugovori, e-obrasci)
 • ili su u elektronički oblik pretvoreni iz papirnatog oblika

eRačuni i njihovo čuvanje

Budući da je eRačun izvorno sastavljen kao elektronička isprava, poslovni subjekti koji šalju i/ili primaju eRačune kao knjigovodstvene isprave trebaju ih čuvati u obliku elektroničke arhive, odnosno njihovo čuvanje isključivo u papirnatom obliku bilo bi u suprotnosti s trenutno važećim zakonskim propisima.

Pametni ugovori

Pametni ugovor su programski kod. Dvije ugovorne strane unaprijed definiraju pravila kako će regulirati svoje odnose, zatim se ta pravila sastave u obliku računalnog koda na blockchain platformi.

Pametni ugovori pružaju mogućnost sigurne razmjene novca (kriptovalute), dionica i druge imovine izravno, bez sudjelovanja posrednika (financijskih i javnih službi).

Pametno ugovaranje uključuje automatizaciju sklapanja ugovora putem umjetne inteligencije, automatizaciju izvršenja ugovora putem blockchain tehnologije te ugovornu digitalnu međusobnu povezanost putem interneta.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. [email protected] www.petric-kajic.hr