e-poslovanje u trgovini

DIGITALNA TRANSFORMACIJA – e-potpis, e-arhiva, e-računi i pametni ugovori

Elektronički potpis

U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potrebno je da potpis udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis.

Napredni elektronički potpis je elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve:

–         na nedvojben način je povezan s potpisnikom

–         omogućava identificiranje potpisnika

–         izrađen je korištenjem podacima za izradu elektroničkog potpisa koje

           potpisnik može, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom

           kontrolom

–         povezan je s njime potpisanim podacima na način da se može otkriti bilo

           koja naknadna izmjena podataka

Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise – ima jednak pravni učinak kao i vlastoručni potpis.

Elektronička arhiva

Elektronička arhiva je informacijski sustav koji omogućava pohranu i čuvanje svih vrsta dokumentacije u elektroničkom obliku. Elektronička arhiva omogućava digitalno skeniranje fizičke dokumentacije i njenu trajnu pohranu u digitalnom obliku, upravljanje cjelovitom dokumentacijom te upravljanje arhivskim i registraturnim gradivom od nastajanja do izlučivanja.

Digitalno arhiviranje jest dugoročno spremanje digitalnih sadržaja, kako onih koji su stvoreni u digitalnom obliku, tako i onih nastalih digitaliziranjem, odnosno dematerijalizacijom sadržaja zapisanih na papiru i drugim čvrstim materijalima.

Elektronička arhiva omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa) ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.

Integritet dokumenta, cjelovitost sadržaja i vjerodostojnost arhiviranih dokumenata osigurava se uporabom elektroničkog potpisa i vremenskog žiga na svakom arhiviranom dokumentu za vrijeme njihove pohrane.

Elektronička arhiva omogućuje dugoročnu elektroničku pohranu dokumenata na jednom mjestu bez obzira na to jesu li

–         već izvorno nastali elektronički (npr. e-računi, e-ugovori, e-obrasci)

–         ili su u elektronički oblik pretvoreni iz papirnatog oblika

eRačun

Elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Budući da je eRačun izvorno sastavljen kao elektronička isprava, poslovni subjekti koji šalju i/ili primaju eRačune kao knjigovodstvene isprave trebaju ih čuvati u obliku elektroničke arhive, odnosno njihovo čuvanje isključivo u papirnatom obliku bilo bi u suprotnosti s trenutno važećim zakonskim propisima.

Budućnost online kupovine – pametni ugovori (smart contracts)

Iako su trenutno u e-trgovini u primjeni ugovori koji se sklapaju u elektroničkom obliku, mnogi smatraju da je budućnost u konceptu „pametnih ugovora“ koji smatraju motorom najbrže transformacije gospodarskih odnosa u povijesti ali i mnogih profesija.

Pametni ugovori su jedna od mogućih nadogradnji na koncept blockchaina, u kojoj se kao vrsta podataka, u blockchain upisuje programski kod, a blockchain omogućuje da su podaci u njemu nepromjenjivi, pa ako se dvije strane sporazume da će pametni ugovor, odnosno programski kod odlučivati o tome da li će se nešto dogoditi, nije im potrebna treća strana koja će odobriti, zapisati, ili nadgledati taj ugovor.

Dvije ugovorne strane unaprijed definiraju pravila kako će regulirati svoje odnose, zatim se ta pravila sastave u obliku računalnog koda na blockchain platformi.

Pametno ugovaranje uključuje automatizaciju sklapanja ugovora putem umjetne inteligencije, automatizaciju izvršenja ugovora putem blockchain tehnologije te ugovornu digitalnu međusobnu povezanost putem interneta.

Pametni ugovori pružaju mogućnost sigurne razmjene novca (kriptovalute), dionica, i druge imovine izravno, bez sudjelovanja posrednika (financijskih i javnih službi)

Što je pametno?

Pametna je mogućnost automatskog izvršenja ugovora pomoću algoritma i računalnih kodova.

Primjeri pametnih ugovora u različitim sferama trgovine ali i cjelokupnog života i poslovanja su:

•         Web trgovina – Naručili ste robu putem web trgovine. Vaša uplata za naručenu robu zabilježava se u blockchainu. Nakon potvrde dostavne službe da vam je roba koju ste naručili predana i da ste zadovoljni njezinom kvalitetom (niste prigovorili), novac se plaća prodavaču.

•         Ugovor o zakupu – Zaključili ste ugovor o zakupu vašeg poslovnog prostora. Ugovorom je predviđeno plaćanje zakupnine do 5. u mjesecu. U slučaju da vam zakupnik ne plati dugovanu zakupninu, izvršava se automatsko zaključavanje ulaznih vrata poslovnog prostora i zakupnik više ne može ući u poslovni prostor. 

•         Ugovor o kreditu ili leasingu vozila – Dali ste bankovni kredit za automobil ili svoje vozilo u leasing. U slučaju da korisnik kredita ili korisnik predmeta leasinga ne plati mjesečnu ratu kredita ili leasinga, vozilo se blokira i onemogućuje se daljnja uporaba.

•         Nasljeđivanje – rasporediti svoju imovinu oporukom ili ugovorom o doživotnom uzdržavanju možete koristeći pametni ugovor. Sustav provjerava postojanje potvrde o smrti za određenu osobu i automatski izvršava volju iz oporuke odnosno ugovora o doživotnom uzdržavanju, bez posrednika. Sustav upućuje podatke u zemljišne knjige radi upisa vlasništva, u poreznu upravu radi utvrđenja eventualne porezne obveze, te u sve druge potrebne evidencije

Prednosti pametnih ugovora

•         Ušteda novca i vremena – provode se bez posrednika

•         Sigurnost za ugovorne strane – uvjete ugovora na blockchain platformi nitko ne može mijenjati

•         Brzo i efikasno rješavanje ugovornog odnosa i provedba ugovora – čim se ispune uvjeti stranke odmah razmjenjuju imovinu, u njima je sve nedvosmisleno, sadržaje se ne može mijenjati te kršenje ugovora dovodi do kazne

Što donosi budućnost 

U budućnosti bi pametni ugovori mogli postati naša svakodnevnica. Ne bi više bilo pisanih ugovora s ogromnim brojem stranica i mnogima nejasnom pravnom terminologijom.

Pametni ugovori trebali bi omogućiti strukturiranje i osiguranje obavljanja poslova bez komplikacija u provedbi i bez potrebe sudjelovanja i posredovanja trećih osoba.

Iako blockchain tehnologija ima svoje izazove, ipak nadilazi centralizirane sustave koje se trenutno koriste u bankama i državnim strukturama. Mnogi smatraju sigurnim da će se pametni ugovori distribuirati širom svijeta u različitim sferama trgovine ali i cjelokupnog života i poslovanja, jer značajno štede novac i vrijeme, te brišu granice svih država u području trgovinskih odnosa. Neki smatraju da je budućnost u konceptu „pametnih ugovora“ koji smatraju motorom najbrže transformacije gospodarskih odnosa.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.