Autorsko pravo stvoreno u radnom odnosu

Donošenjem novog Zakona o autorskim i srodnim pravima 2021. godine, hrvatsko pravno uređenje autorskog prava osuvremenilo se i prilagodilo digitalnom društvu te uskladilo s najnovijim zakonodavstvom Europske unije.

U dijelu koji se odnosi na autorska djela stvorena u radnom odnosu uvedene su značajne novine.

Do donošenja novog zakona, većina poslodavaca nije ugovorom o radu ili drugim aktom uredila pitanja autorskog prava nad autorskim djelima stvorenima u radnom odnosu, a slično stanje bilo je u državnoj i javnoj službi.

Pravna nesigurnost u praksi stvorena je zbog činjenice da se poslodavac nije prema trećima mogao predstavljati kao nositelj prava iskorištavanja na djelima stvorenim u radnom odnosu, osim ako je bilo ugovoreno drugačije.

Tako se autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu definira kao djelo koje za vrijeme trajanja radnog odnosa kod određenog poslodavca stvori autor izvršavajući svoje obveze iz ugovora o radu.

Prema novom zakonskom uređenju smatra se, da ako ugovorom o radu ili drugim aktom ili ugovorom između autora i poslodavca nije drugačije određeno, da je poslodavac stekao isključiva autorska imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu, u sadržaju i opsegu koji je potreban za ostvarenje djelatnosti koju obavlja, bez prostornog i vremenskog ograničenja, neovisno o prestanku radnog odnosa za vrijeme čijeg je trajanja djelo nastalo.

Isto tako smatra se da je poslodavac dobio autorovo odobrenje da djelo stvoreno u radnom odnosu može javno objaviti, preraditi i prevesti te takvo koristiti, kao i djelo predstaviti javnosti pod imenom poslodavca, zajedno s autorovim imenom, ako je to moguće s obzirom na način korištenja i ako nije drukčije ugovoreno s autorom djela.

Smatra se da je poslodavac dobio autorovo odobrenje da dovrši njegovo nedovršeno djelo stvoreno u radnom odnosu, ako autoru radni odnos prestane prije dovršetka djela, kao i u slučaju kad se opravdano može smatrati da autor neće moći sam dovršiti djelo uredno i pravodobno u skladu s potrebama poslodavca, ako nije drukčije ugovoreno s autorom djela.

Navedene zakonske odredbe odnose se i na sve elemente arhitektonskog djela koji uključuju skice, studije, plastične i druge prikaze, nacrte, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, planove, zahvate u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture.

Poslodavac je ovlašten koristiti sve ili neke elemente arhitektonskog djela izrađenog u radnom odnosu za izradu drugih elemenata istog ili drugog arhitektonskog djela, bez ograničenja i bez ikakvog dodatnog dopuštenja autora, ako nije izrijekom drukčije ugovoreno između poslodavca i autora.

Kad se radi o računalnom programu kojeg stvorio radnik  u izvršavanju svojih obveza iz ugovora o radu, poslodavac ima sva isključiva prava iskorištavanja toga računalnog programa, bez sadržajnog, vremenskog i prostornog ograničenja, osim ako je ugovorom o radu drukčije određeno.

Pravo na naknadu za autorsko djelo

Pravo na naknadu za stvaranje autorskog djela u radnom odnosu i njegovo iskorištavanje ostvaruje se primanjem plaće.

Ako je međutim korištenje autorskog djela stvorenog u radnom odnosu imalo bitan doprinos na povećanje dohotka odnosno dobiti ili na unaprjeđenje obavljanja djelatnosti poslodavca, autor ima pravo na posebnu naknadu u primjerenom iznosu.

Ta naknada mora biti razmjerna doprinosu koji je njegovo autorsko djelo imalo na povećanje dohotka odnosno dobiti ili na unaprjeđenje obavljanja djelatnosti poslodavca, ako je to određeno u ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili drugom aktu kojim se uređuje radni odnos ili u drugom ugovoru sklopljenom između autora i poslodavca.

Pravo na posebnu primjerenu naknadu pripada autoru neovisno o prestanku radnog odnosa za vrijeme čijeg je trajanja autorsko djelo nastalo.

Autorska djela osoba na upravljačkim funkcijama u pravnim osobama – u praksi se postavilo pitanje statusa članova upravnih tijela poslodavca ako se pojave kao autori djela koja stvore u okviru obavljanja toga članstva upravnih tijela.

Članstvo u upravi trgovačkog društva ne mora isključivo biti uređeno ugovorom o radu. Često je taj status člana uprave trgovačkog društva uređen posebnim menadžerskim ugovorom, te takav član uprave ne mora biti u radnom nego u posebnom ugovornom odnosu prema trgovačkom društvu.

Sve zakonske odredbe na odgovarajući način se primjenjuju i na autorska djela koja u ispunjavanju svojih obveza prema trgovačkom društvu stvori član upravnog ili nadzornog organa trgovačkog društva ili osoba koja obavlja drugu odgovarajuću upravljačku funkciju u trgovačkom društvu. U takvom slučaju trgovačko društvo smatra se poslodavcem.

Iz navedenog je vidljivo da je odredbama novog zakona u odnosu na ranije zakonske odredbe došlo do promjene u korist poslodavca.

Prema novom zakonskom rješenju, poslodavac stječe isključiva autorska imovinska prava iskorištavanja autorskoga djela, ukoliko ugovorom o radu ili drugim aktom nije drugačije propisano, dok je prema dosadašnjem zakonu za stjecanje prava korištenja sadržaja autorskog djela, poslodavcu bila potrebna posebna ugovorna klauzula kao osnova za stjecanje prava korištenja autorskog djela.

Autor: Petar Petrić, Attorney at Law, Petrić & Kajić Law Firm LLC