BRAČNI UGOVOR

U Hrvatskoj kao i u svijetu, osobe s većim prihodima ili mogućnošću stjecanja znatnije imovine, kao što su poduzetnici, manageri, ili slavne osobe iz svijeta sporta i showbizza, sve više razmišljaju kako imovinske odnose u braku urediti drugačije nego što je to propisano Obiteljskim zakonom.

Odlučili ste se vjenčati. Pravo je vrijeme za to, ali treba razmišljati i o nekim drugim stvarima pored savršenog vjenčanja i medenog mjeseca.

Brak je složeniji nego što je nekad bio. Ljudi se vjenčaju u kasnijim godinama života, a neki možda i drugi ili treći put. Često donose više imovine i više obveza u novu vezu, međusobno spajaju djecu iz prijašnjih odnosa i u svakom slučaju se suočavaju s novim izazovima.

Trebate li bračni ugovor? Bračnim ugovorom možete riješiti mnoga bitna pitanja. Bilo da partneri imaju veliku imovinu ili žive relativno skromnijim sredstvima, gotovo sigurno mogu imati koristi od zaštite i sigurnosti koju pruža bračni ugovor.

Države kontinentalno-europskog pravnog kruga mahom priznaju bračnim drugovima pravo na ugovorno uređenje imovinskih odnosa.

Premda se u svakodnevnom govoru može čuti termin predbračni ugovor, koji najčešće koristi anglosaksonski pravni sustav (pre-nuptial agreement, premartial agreement, skraćeno pre-nup), naše zakonodavstvo ne poznaje pojam predbračni ugovor već se koristi terminom bračni ugovor.

Sklapanje bračnog ugovora je mogućnost koja suvremena zakonodavstva, uključujući i hrvatsko od 1998. godine, pružaju bračnim drugovima, kako bi svoje imovinske odnose uredili na način koji najviše odgovara njihovim željama i potrebama.

Pojam bračnog ugovora

Bračni ugovor (pacta nuptialia) definira se kao pravni posao nevjeste i ženika ili bračnih drugova o uređenju imovinskopravnih odnosa na postojećoj ili budućoj imovini.

Tko može sklopiti bračni ugovor?

Bračni ugovor mogu sklopiti nevjesta i ženik odnosno bračni drugovi. Ali i izvanbračni drugovi svoje imovinske odnose mogu urediti ugovorom budući da se na izvanbračnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, na odgovarajući način primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona o imovinskim odnosima bračnih drugova. Također, odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola kao i ranijeg Zakona o istospolnim zajednicama, istospolnim partnerima omogućeno je ugovorno urediti imovinskopravne odnose na postojećoj i budućoj stečevini i imovini, sklapanjem ugovora u pisanom obliku i ovjerom potpisa oba partnera.

Što može biti sadržaj bračnog ugovorom?

Budući da sadržaj bračnog ugovora nije određen Obiteljskim zakonom, on može sadržavati odredbe o:

• određivanju različitih udjela u bračnoj stečevini ili samo na određenoj konkretnoj vrsti

  stečevine

• određivanju prihoda kao vlastite imovine

• određivanju prava prvokupa na imovini

• upravi ili raspolaganju imovinom

• odricanju od prava da zahtijevaju diobu bračne stečevine na određeno vrijeme

• da su darovi učinjeni iz bračne stečevine vlastita imovina daroprimca

• načinu razvrgnuća bračne stečevine tako da pojedine stvari ili prava uđu u dio

  jednog bračnog druga

• razvrgnuću bračne stečevine

• osnivanju stvarnih odnosno obveznih prava (etažnog vlasništva, služnosti, prava prvokupa)

Kada se može sklopiti bračni ugovor i kada postaje važeći?

Bračni se ugovor može sklopiti prije sklapanja braka ili tijekom njegova trajanja. Ako se sklapa prije sklapanja braka, onda ugovor ima odgodni učinak. To znači da bračni ugovor sklopljen prije braka počinje proizvoditi pravne učinke tek sklapanjem braka između ugovornih strana.

Koja je forma potrebna za bračni ugovor i kome se bračni drugovi mogu obratiti?

Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika. Radi veće pravne sigurnosti je dobro da se ugovorne strane obrate iskusnom profesionalcu, odvjetniku, koji će im prema njihovom dogovoru sastaviti bračni ugovor.

Koji je preporučeni i dopušteni sadržaj bračnih ugovora?

U hrvatskom pravu bračnim se ugovorom mogu urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj i budućoj imovini. Bračni drugovi su autonomni u uređivanju svojih imovinskih odnos te ih mogu urediti tako da odstupe od zakonske odredbe da je imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka njegova vlastita imovina dok su na imovini koju su stekli radom za vrijeme trajanja braka – bračna stečevina, bračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima.

Obiteljskim zakonom nije određen predmet bračnog ugovora, pa je dopušten svaki sporazum koji nije suprotan prisilnim propisima. Ograničenje postoji u primjeni stranog prava, naime, bračnim ugovorom nije dopušteno ugovoriti primjenu stranog prava na imovinskopravne odnose i to ako su oba bračna druga hrvatski državljani.

Može li se bračni ugovor promijeniti nakon sklapanja?

Bračni ugovor može biti promijenjen u svako vrijeme suglasnom voljom ugovornih strana, te se može sklopiti novi bračni ugovor ili izmjeniti postojeći.

Koji je smisao sklapanja bračnog ugovora?

Smisao sklapanja bračnog ugovora je višestruki. Oni koji su već prošli kroz jedan razvod znaju koliko težak može biti postupak razvoda. Mnogi koji ulaze u drugi brak nastoje osigurati da imovina dobivena iz prethodnog braka bude zaštićena. Uz to, bračni ugovor može pomoći u zaštiti financijskih interesa djece iz tog prvog braka.

Slično tome, ako jedan ili oba supružnika imaju djecu iz prethodne veze, tada je za mnoge  dobra ideja da se sklopi bračni ugovor. Njime se može osigurati da određena imovina bude zaštićena i da bude izdvojena kao buduće nasljedstvo njihove djece te da ne podliježe podjeli imovine ako se razvod dogodi.

Imovina stečena prije braka uglavnom je izuzeta od podjele, ali je u praksi često teško odrediti što je stečeno prije braka, a upravo bračni ugovor može pomoći u određivanju koja imovina pripada supružniku, čime se osigurava da se ta imovina ne stopi s ostalom imovinom.

Iako je poželjno povjerenje među partnerima u svim segmentima njihovog života, pa tako i u imovinskom, prednost međusobnog uređenja imovinskih odnosa putem bračnog ugovora naročito dolazi do izražaja u trenucima prestanka braka ili zajednice na način da postojanje bračnog ugovora svakako može pridonijeti mirnijem razvodu odnosno prestanku izvanbračne ili istospolne zajednice, čime se izbjegavaju dugotrajni sporovi i visoki sudski troškovi vezani za imovinskopravne sporove koji su posljedica takvih razvoda.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik