ISPUNJENJE UGOVORA U UVJETIMA IZVANREDNIH OKOLNOSTI

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Jedno od temeljnih načela ugovornog prava jest načelo obvezatne snage ugovora, odnosno načelo pacta sunt servanda, koje zahtijeva da se, bez obzira na promjene koje od trenutka zaključenja ugovora do trenutka dospjelosti mogu nastati, striktno poštuju ugovorom preuzete obveze.

Međutim, ako ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postane pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • radi se o izvanrednim okolnostima koje su nastale nakon sklapanja ugovora i nisu se mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora,
 • ugovorna strana ih u vrijeme sklapanja ugovora nije bila dužna uzeti u obzir ili ih nije mogla izbjeći ili savladati i
 • okolnosti moraju nastupiti prije isteka roka određenog za ispunjenje obveze od te ugovorne strane.

Koje su to izvanredne – promijenjene  okolnosti

Radi se o okolnostima koje se u pravilu nalaze izvan stranaka a utječu na vrijednost njihovih obveza ili na odnos vrijednosti uzajamnih davanja, na način i uvjete ispunjenja, na ostvarenje svrhe koju ugovor ima za stranke i sl.

Prema sudskoj praksi takve okolnosti mogu biti:

 • neotklonjivi prirodni događaji (npr. poplava, potres i dr)
 • nove ekonomske pojave (npr. nagli, izuzetni i velik pad ili skok cijena)
 • političke i društvene promjene
 • upravne i administrativne mjere tijela javne vlasti (npr. zabrana ili ograničenje uvoza ili izvoza, promjena sustava cijena, i dr.)

U takvim okolnostima moguća su dva slučaja.

 1. ako su se okolnosti promijenile na takav način da je ispunjenje obveze postalo apsolutno nemoguće, dužnik se oslobađa obveze, pod uvjetom da za nemogućnost ispunjenja nije kriv, odnosno da se radi o okolnostima koje nije morao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
 2. ako su se okolnosti promijenile na takav način da je izvršenje obveze još uvijek moguće, dužnik se ne može osloboditi obveze pozivajući se na višu silu. Tada se daje mogućnost ugovornoj strani koja je pogođena promijenjenim okolnostima da zahtijeva adekvatno prilagođavanje ugovora novonastaloj situaciji ili eventualno njegov raskid, ako to okolnosti zahtijevaju.

Razdoblje u kojemu mora doći do promjene okolnosti

Okolnosti se moraju promijeniti u razdoblju od zaključenja ugovora do dospjelosti obveze one strane koja je tim okolnostima pogođena, odnosno stranka se ne može pozivati na okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obveze.

Primjer iz sudske prakse: zahtjev za raskid ugovora o kratkoročnom kreditu zbog toga što je korisnik kredita izgubio posao i otežano mu je ispunjenje obveze odbijen je jer je utvrđeno da je do navedene promjene došlo nakon proteka roka za vraćanje cjelokupnog iznosa kredita (VSRH Rev 710/03-2, od 13. travnja 2005.)

Uvjeti za ocjenu postojanja promijenjenih okolnosti    

 1. Izvanrednost i nepredvidivost

Izvanrednost je kao i nepredvidivost karakteristika više sile, izvanredni su oni događaji koji su izuzetni ili neobični odnosno na njih se nije moglo računati jer se normalno ne dešavaju i ne mogu se otkloniti. Tako se pod izvanrednim okolnostima ne smatraju one okolnosti koje su vezane samo za jednu ugovornu stranu i zavisne su samo od nje ili njenog ugovornog partnera.

Nepredvidivost se procjenjuje uzimajući u obzir ne samo objektivne okolnosti nego i subjektivna svojstva stranke, budući da se govori o okolnostima koje je bila “dužna uzeti u obzir”. To znači da joj okolnost mora biti nepredvidiva i uz upotrebu one pažnje na koju je pravo obvezuje. Stupanj dužne pažnje ocjenjuje se s obzirom da li je u pitanju trgovački ili netrgovački ugovor, odnosno o svojstvima stranke (pažnja dobrog domaćina, pažnja dobrog gospodarstvenika, pažnja dobrog stručnjaka).

Primjer:

 • smatra se da je pravna osoba koja se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga dužna predvidjeti pad kupovne moći stanovništva i povećanje broja ugostiteljskih objekata na tržištu kao okolnosti koje su dovele do pada profita.
 • Nesavladivost i neizbježnost

Da bi se pogođena ugovorna strana mogla pozivati na promijenjene okolnosti, one za nju moraju biti takve da ih ne može savladati ni izbjeći njihov utjecaj.

Nepredvidivim se smatra onaj događaj kojega “prosječni čovjek” struke koje je ugovorna strana nije mogao predvidjeti.

Primjer iz sudske prakse:

 • odbijen je zahtjev banke za raskid ugovora o oročenju deviznog depozita zbog toga što su nakon zaključenja ugovora smanjene kamatne stope koje je banka dužna isplaćivati deponentu. Smatra se da je banka trebala izbjeći nepovoljne posljedice smanjenja kamatnih stopa na oročene devizne depozite time što je morala ugovoriti promjenjivu kamatnu stopu.
 • rat i raspad SFRJ, nakon sklapanja ugovora, mogu se tretirati kao promijenjene okolnosti zbog kojih je moglo doći do raskida ugovora (VSRH, Revt-37/08 od 1. listopada 2008.)

Posljedice promjene okolnosti

Važan dio definicije instituta promijenjenih okolnosti predstavlja određenje posljedica koje promjene moraju izazvati za dužnika.

Zahtjeva se da je ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak

Prava pogođene strane – izmjena ili raskid ugovora

Negativne posljedice promijenjenih okolnosti mogu se otkloniti na dva načina:

 • odgovarajućom izmjenom ugovora ili
 • raskidom ugovora.

Izmjena ugovora svakako je rješenje koje bi trebalo biti poželjnije od raskida.

S tog stanovišta raskid ugovora trebalo bi biti prihvatljivo rješenje samo ako se ne može postići odgovarajuća i za obje stranke pravična izmjena ugovora.

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ne može se ostvariti jednostranom izjavom kao što je to slučaju kod raskida ugovora zbog neispunjenja već se može ostvariti samo podnošenjem tužbe sudu odnosno tek pravomoćnom sudskom odlukom.

Prava druge strane

Kad jedna strana zahtijeva raskid ugovora, ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane na pravične izmjene. Ako druga ugovorna strana pristane na izmjenu, sklapa se izmjena ugovora sukladno njihovoj volji. Druga ugovorna strana može dakle spriječiti raskid ugovora tako što će ponuditi ili ipak pristati na izmjenu uvjeta ugovora.

No, ako druga ugovorna strana ne pristane na izmjenu, ugovorna strana koju je zadesio izvanredni događaj ima pravo raskinuti ugovor.

Drugoj ugovornoj strani priznaje se, u slučaju raskida ugovora, pravo na naknadu štete, ali ne čitave nego samo “pravičnog dijela”. To znači da sud mora, rukovodeći se načelom pravičnosti, odrediti iznos naknade na način da teret negativnih posljedica promjene okolnosti podjednako snose obje stranke.

Okolnosti značajne za odluku suda

Zakonske odredbe upućuju sudove o kojim će okolnostima voditi računa pri odlučivanju o zahtjevu za izmjenu odnosno za raskid ugovora. Tako se sudovi upućuju da se rukovode načelom savjesnosti i poštenja vodeći računa osobito o:

 • svrsi ugovora,
 • o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora ili zakona,
 • o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti te
 • o interesima obiju strana.

Pri odlučivanju bi, uzimajući naznačene okolnosti u obzir, sud trebao nastojati ugovor pravično izmjeniti a raskinuti tek kada je takvu izmjenu zaista nemoguće postići.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik