JESU LI ISPUNJENE PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA RAD OD KUĆE?

Rad od kuće je u zadnjih mjesec dana silom prilika postao uobičajeni način obavljanja rada za veliki broj ljudi te je preporuka da svi poslodavci koji su to u mogućnosti učiniti organiziraju rad od kuće.

Prije ove izvanredne situacije koju nam je uzrokovao virus COVID-19 rad od kuće je uglavnom bio rezerviran samo za rijetke djelatnosti te se tek u zadnjih nekoliko godina počeo popularizirati, i to uglavnom na način da se zaposlenicima nudi mogućnost da rade od kuće jedan ili dva dana u tjednu.

Rad na izdvojenom mjestu rada

Zakon o radu predviđa mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada što bi podrazumijevalo mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Izuzetak su poslovi s posebnim uvjetima rada koji se ne mogu obavljati na izdvojenom mjestu rada.

Čl. 17. Zakona o radu predviđa da ugovor koji se sklapa za rad na izdvojenom mjestu rada sadrži i dodatne, izrijekom navedene, podatke. Tako je predviđeno da ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada sadrži dodatne podatke o

1) radnom vremenu

2) strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati

3) uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time

4) naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova

5) načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

Što to u praksi znači? To bi značilo da je ugovorom ili aneksom ugovora o radu potrebno definirati koju opremu  će poslodavac osigurati radniku za obavljanje posla (npr. tehničku opremu kao što je laptop i dr.) odnosno ako radnik koristi svoju opremu na koji način će mu poslodavac za navedeno nadoknaditi troškove koje ima u vezi s time. Isto tako, potrebno je definirati i naknadu drugih troškova koje će radnik imati za obavljanje posla, kao što je npr. trošak struje, vode i ostalih komunalija proporcionalan potrošnji tijekom radnog vremena.

Dakle, zakon predviđa sklapanje ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada kao specifičnog oblika ugovora o radu koji zahtijeva dodatnu regulaciju.

Međutim, prema smjernicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, a koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a kakva se situacija ostvarila u uvjetima epidemijskog i pandemijskog širenja koronavirusne bolesti, poslodavac i radnik bi mogli na određeno vrijeme sporazumno izmijeniti odredbe ugovora o radu o mjestu rada, odnosno u daljnjem razvoju takve izvanredne situacije, poslodavac bi mogao pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada u prostoru koji nije prostor poslodavca, već neko drugo mjesto, ali isključivo samo dok traju navedene okolnosti. Pri tome postoji obveza poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika, opremi potrebnoj za obavljanje rada te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa odredbama Zakona o radu. Jednako tako, postoji obveza radnika da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika.

Dakle, iako je Zakonom o radu propisano da je potrebno u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada sklapati ugovor odnosno aneks ugovora o radu s radnikom, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je dalo uputu da to u ovim okolnostima neće biti potrebno.

Zaštita na radu kod obavljanja rada od kuće

Kod rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada od kuće, propisano je kako je poslodavac dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Što to u praksi znači? To bi značilo da je poslodavac dužan ispitati i osigurati da je kuća radnika sigurno mjesto za rad u smislu Zakona o zaštiti na radu.  Naravno, i radnik je obvezan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u obavljanju ugovorenih poslova radnik dolazi u dodir.

Dakle, u redovnim uvjetima bi poslodavac svakako trebao voditi računa o tome ima li radnik kod kuće sigurne uvjete rada i pobrinuti se da to takve uvjete radniku osigura.

Također, primjenjujući odredbe zakona koje su na snazi, poslodavac je taj koji bi bio odgovoran za ozljedu na radu radnika ako radniku nije osigurao sigurne uvjete rada za rad od kuće.

Na web stranici koronavirus.hr na kojoj su objavljene, između ostalog, upute za poslodavce navedeno je sljedeće:

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, u ovoj situaciji na isti način kao i u redovitim uvjetima.

Dakle, iz navedenog proizlazi da se očekuje od poslodavca osigurati sigurne uvjete za rad radnika kao što bi to učinio i inače, u redovitim uvjetima. Međutim, istovremeno je poslodavac u ovom periodu onemogućen ili mu je otežano takve uvjete  u praksi osigurati.

S druge strane, u skladu sa mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskoga sustava objavljenom na stranicama HZZO-a, u smislu provedbe zaštite na radu, razdoblje obavljanja poslova u prostoru koji nije prostor poslodavca (rad od kuće) kada se radi o poslovima s niskim rizicima (administrativni i slični poslovi), stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik obavlja poslove s malim rizicima za poslodavca, nije objekt namijenjen za rad već stambeni objekt ili objekt druge namjene, pa se stoga ne može zahtijevati ispunjenje svih sigurnosnih zahtjeva za mjesto rada u smislu propisa zaštite na radu te će se odredbe propisa zaštite na radu primjenjivati u mjeri u kojoj je to moguće, uz brigu o tome da sigurnost i zdravlje radnika ne budu ugroženi.

Dakle, trenutno su upute u pogledu primjene odredaba zaštite na radu nepotpune te bi bilo potrebno ovu privremenu situaciju službeno regulirati odgovarajućim propisom da bi poslodavci bili posve sigurni u svoje obveze. Reakcija zakonodavca važna je u ovoj izvanrednoj situaciji također iz razloga što se za vrijeme obavljanja redovitog posla od kuće može očekivati i da će se neki radnici ozlijediti odnosno pretrpjeti ozljedu na radu, a što može dovesti do kasnijih spornih situacija i različite sudske prakse. Radi izbjegavanja takvih posljedica očekujemo donošenje odgovarajućih propisa koji će jasno utvrditi odstupanja od Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu u vrijeme ovih izvanrednih okolnosti.

Autorica: Iva Babić, odvjetnica