Raskid Ugovora o putovanju u paket aranžmanu zbog izvanrednih okolnosti – pandemije Covid – 19

Općepoznata je činjenica da turizam kao gospodarska grana daje iznimno velik doprinos hrvatskome gospodarstvu. U ukupnome hrvatskom društvenom bruto proizvodu turizam sudjeluje s više od 19% zbog čega je turizam strateška gospodarska grana Republike Hrvatske.

U turističkom prometu i broju turista, jednu od najznačajnih uloga imaju putovanja u paket aranžmanu. Zbog toga je jedno od najznačajnih pitanja koja se ovih dana u jeku pandemije Covid-19 spominju uvjeti raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu te prava i obveze koje iz takvog načina prestanka ugovora proizlaze za sve ugovorne strane.

Zbog važnosti navedenog problema, upravo ovih dana promijenjene su i zakonske odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu kojima su propisani posebni uvjeti vezani za raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19“ koji se odnose na neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, a koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020.

Nema sumnje da je pravni okvir pružanja usluga paket-aranžmana kao i pravne posljedice raskida ugovora, od velike važnosti kako za pružatelje tih usluga, a to su u prvom redu putničke agencije tako i za korisnike tih usluga – putnike odnosno potrošače.

Pravni okvir utječe na održivosti i uspješnost poslovanja putničkih agencija ali i drugih povezanih poduzetnika. Isto tako važan je i za zaštitu prava putnika kao korisnika usluga, tim više jer je Europska unija prva regija u svijetu koja ima sveobuhvatno uređeno zakonodavstvo o pravima putnika.

Što je paket aranžman

Paket-aranžman je kombinacija najmanje dviju razliĉitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja ili odmora ako:

a) te usluge kombinira jedan trgovac, među ostalim na zahtjev ili u skladu s izborom putnika, prije nego što je sklopljen jedinstveni ugovor o svim uslugama ili

b) neovisno o tome jesu li sklopljeni zasebni ugovori s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja, ako se te usluge:

1. kupuju na jednoj prodajnoj točki i ako su odabrane prije nego što je putnik pristao platiti

2. nude, prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni

3. oglašavaju ili prodaju pod nazivom »paket-aranžman« ili pod sliĉnim nazivom

4. kombiniraju nakon sklapanja ugovora kojim trgovac putniku daje pravo da bira između različitih vrsta usluga putovanja ili

5. kupuju od pojedinaĉnih trgovaca putem povezanih postupaka online rezerviranj kada trgovac s kojim je sklopljen prvi ugovor dostavlja ime putnika, podatke o plaćanju i adresu e-pošte drugom trgovcu ili trgovcima, a ugovor s drugim trgovcem ili trgovcima sklopljen je najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja

Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu

znači ugovor o paket-aranžmanu kao cjelini ili, ako se paket-aranžman pruža u okviru zasebnih ugovora, svi ugovori koji obuhvaćaju usluge putovanja uključene u paket-aranžman

Početak paket-aranžmana

je početak izvršenja usluga putovanja uključenih u paket-aranžman

Raskid ugovora o paket aranžmanu zbog izvanrednih okolnosti na odredištu

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine, kojim je u hrvatski pravni sustav prenesena Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, uređuje raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu u izvanrednim okolnostima.

Kada putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana  bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora (članak 37. stavak 6. Zakona) zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

Putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu (čl. 37. stavak 7 Zakona)

Kada organizator ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman bez obveze naknade štete putniku (članak 38. stavak 2. Zakona) ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

Organizator je dužan putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Direktivom su kao primjeri izvanrednih situacija na odredištu navedeni:

– ratovanje, – drugi ozbiljni sigurnosni problemi kao što su: terorizam, značajni rizici za ljudsko zdravlje poput izbijanja teške bolesti na odredištu putovanja, ili prirodne katastrofe poput poplava i potresa ili vremenski uvjeti zbog kojih nije moguće sigurno putovati na odredište dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu.

Kako s pri procjeni postojanja izvanredne situacije mogu uzeti u obzir službene preporuke nadležnih institucija, jedna od mogućnosti je u slučaju aktualnog COVID-19, pri procjeni uzeti podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Da li je postojanje navedenih okolnosti bitno za raskid ugovora? Odgovor na to pitanje će, u slučaju spora, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja odlučiti nadležni sud.

Novo donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/2020 od 07.04.2020.) uvedena je definicija pojma posebne okolnosti prema kojoj  „posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu«.

U konkretnom slučaju postojanja izvanrednih okolnosti postojanja značajnog rizika za ljudsko zdravlje uslijed pandemije COVID-19, putnik ali i organizator mogu raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka putovanja, ukoliko takva okolnost znatno utječe na izvršenje paket aranžmana ili prijevoz putnika na odredište.

Jesu li takve okolnosti bitne za raskid konkretnog ugovora o putovanju u paket aranžmanu će, u slučaju spora, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, odlučiti nadležni sud.

Povrat novca

Putnik ima pravo:

  • na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman
  • nije dužan platiti naknadu za raskid ugovora
  • nema pravo na dodatnu odštetu.

Navedenim novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/2020 od 07.04.2020.) dodana je odredba vezana za »Pravo na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19“ koja propisuje da za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020.:

putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket- aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. Zakona.

Putnik podnosi Zahtjev za ostvarivanje prava prema navedenim odredbama Zakona, turističkoj agenciji kojoj je uplatio putovanje.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik